Lietuvių migrantų tautinio identiteto transformacijos: tarp aktualizavimo ir asimiliacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių migrantų tautinio identiteto transformacijos: tarp aktualizavimo ir asimiliacijos
In the Book:
Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose / sudarė Vytis Čiubrinskas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. P. 163-184
Keywords:
LT
Asimiliacija; Emigracija / Emigration; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Etniškumas; Imigracija; Išteritorinimas; Lietuvių kultūra; Migracija / Migration; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Tautinis tapatumas.
EN
Assimilation; Deterritorialisation; Ethnicity; Lithuanian culture; National identity.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis tautinis identitetas yra kintantis ir daugialypis. Tai dar ryškiau pasireiškia migrantų tautinio identiteto atveju. Remiantis empirinio biografinio tyrimo duomenimis straipsnyje nagrinėjami lietuvių migrantų tautinio tapatumo darybos procesai individo lygmenyje. Individo tautinis identitetas aptariamas vertinant jo kaitą migracijos procesuose, turimos empirinės medžiagos pagrindu siekiant atskleisti gyvenimo ir jo socialinių aplinkybių konsteliacijas ir transformacijų pobūdį. Darbo tikslas – atsakyti į klausimą, kokiose gyvenimo trajektorijų ir socialinės aplinkos konsteliacijose tautinis identitetas tampa aktualus, kokios gyvenimo patirtys ir socialinės situacijos padeda senosioms tautinėms priklausomybėms išlikti ir toliau egzistuoti, kokios – skatina jas transformuoti, ar ieškoti naujų priklausomybių. Tyrimo duomenys patvirtina transnacionalizmo raiškos ir ryšio su tautiniu identitetu įvairovę ir nevienareišmiškumą. „Racionaliai pasirenkamo“ identiteto daryba rodo, kad įmanoma išlaikyti integralų, priklausymą vienai tautai išreikšiantį tautinį identitetą tipiškose transnacionalinės gyvensenos situacijose, net nepalaikant ryšių su diaspora. Identiteto transformacijose yra svarbios emocinės imigranto patirtys, „savi“ socialiniai ryšiai ir kultūros kontekstai. Tautinį identitetą aktualina ir galimybė jį panaudoti integracijai gyvenamosios šalies vietovėje. Diaporinio identiteto variantai rodo siekį modernizuoti ir perinterpretuoti lietuviškąjį etninį paveldą ir tapatumą.

ENThe contemporary national identity is multidimensional and changing. It manifests more strongly in the case of the national identity of migrants. Based on the data of the empirical biographical study, the paper examines the process of the formation of Lithuanian migrants’ national identity at the level of an individual. The national identity of an individual is discussed by evaluating its change in migration processes seeking to reveal, on the basis of available empirical data, the constellations and the nature of transformations of life and its social circumstances. The aim of the paper is to answer the question in which constellations of life trajectories and social environment national identity becomes relevant, what life experiences and social situations help the old national identities to remain and exist and what motivate to transform them or search for new identities. The research data confirm the diversity and ambiguity of the expression of transnationalism and the relationship with the national identity. The formation of a “rationally chosen” identity shows that it is possible to retain integral national identity which expresses belonging to one nation in typical situations of transnational life, even not maintaining contacts with diaspora. Immigrants’ emotional experiences, “own” social relations and cultural contexts are important in identity transformations. National identity is also made relevant by a possibility to use it for integration in the country of residence. The variants of diasporic identity show the objective to modernise and re-interpret the Lithuanian ethnic heritage and identity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35159
Updated:
2020-09-01 15:33:41
Metrics:
Views: 18
Export: