Pedagoginės praktikos mokykloje vadovas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginės praktikos mokykloje vadovas
Publication Data:
Vilnius : Edukologija, 2011.
Pages:
284 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė.
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokykla / School; Mokiniai / School students; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPedagoginė praktika – integrali pedagoginių studijų dalis, skirta būsimo pedagogo praktiniams gebėjimams ugdyti. Tai studijų laikotarpis, kai žengiami pirmieji profesinės veiklos žingsniai, kai formuojasi naujas požiūris į mokytojo darbą, teises, pareigas, atsakomybę. Nuo sėkmių ir nesėkmių, patirtų pedagoginės veiklos pradžioje, priklauso, koks bus tolimesnis mokytojo profesinis kelias. Naujose Bendrosiose programose akcentuojama mokinių kompetencijų ugdymo svarba. Mokytojams praktikams šia tematika yra organizuojama daug seminarų, renginių. Busimieji mokytojai taip pat turi išmokti ugdyti mokinių kompetencijas. Šio vadovėlio paskirtis – padėti praktiką atliekančiam studentui pasirengti ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas organizuojant ugdymo procesą pamokoje, vadovaujant klasei, atliekant edukacinės realybės tyrimus. Vadovėlį „Pedagoginės praktikos mokykloje vadovas“ sudaro šeši skyriai: 1) bendrosios kompetencijos šiuolaikinio ugdymo aktualija; 2) ugdymo organizavimo pamokoje praktika; 3) vadovėlio komplekto naudojimas per pamoką; 4) ugdymo kokybės pamokoje vertinimo praktika; 5) tiriamosios veiklos mokykloje praktika; 6) klasės auklėtojo praktika. Kiekvienos temos pradžioje pateikiamos pagrindinės sąvokos, pabaigoje – užduotys. Praktikos užduotys, kuriose nagrinėjamos įvairios mokyklos gyvenimo situacijos, skatina būsimus mokytojus sieti pedagogikos teoriją su praktika, ieškoti informacijos, kurti, tyrinėti, reflektuoti savo profesinę patirtį. Vadovėlio pabaigoje pateikiami priedai, kurie svarbūs mokantis planuoti, vertinti ir įsivertinti ugdymo procesą.Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Mentoriaus kompetencijos; Mokinys; Mokykla; Mokymas; Mokymasis; Mokymo/si metodai; Mokytojas; Pedagoginė praktika; Pedagogų rengimas; Competence; Learning; Mentor competences; Pedagogical practices; Pedagogical trainer ship; School child; School teacher; Teacher; Teacher training; Teaching methods; Training.

ENPedagogical practice is an integral part of pedagogical studies aimed at developing practical skills of a future pedagogue. It is period of studies when first steps in the professional lives are made, when a new attitude to teacher’s work, rights, obligations and responsibility is formed. The future professional path of a teacher depends on his or her achievements and failures during the pedagogical practice. The new General Programmes highlight the importance of development of students’ competences. A number of seminars and events are organised for teachers on this theme. Future teachers are also required to learn how to develop students’ competences. The aim of this textbook is to train students to develop pupils’ general competences by organising an educational process during the lesson, supervising the class and performing studies of the educational reality. The textbook consists of six sections: relevance of contemporary development of general competences; 2) practicing the educational process organisation in class; 3) use of the text book kit during the lesson; 4) practice of evaluation of quality of education in class; 5) practice of school research activities; 6) practice of the form master. At the beginning of every topic key notions are defined, and each section is ended with practical tasks. Practical tasks, during which various situations of school life are analysed, encourage future teachers to link pedagogical theory with practice, search for information, create, research and reflect their pedagogical experience. The book includes annexes, which are important for planning, evaluating and self-evaluating of the educational process.

ISBN:
9789955207108
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35086
Updated:
2013-04-28 23:17:11
Metrics:
Views: 111
Export: