Galimybės taikyti strateginį valdymą sveikatos apsaugos sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Galimybės taikyti strateginį valdymą sveikatos apsaugos sistemoje
Alternative Title:
Implementing opportunities of strategic management in health care system
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 40, p. 131-146
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTStrateginio valdymo taikomasis aspektas ir holistinio požiūrio principas leidžia autoriams toliau plėtoti kuriamą sveikatingumo palaikymo ir užtikrinimo koncepciją. Apibendrindami pasaulinę patirtį, autoriai perleidžia ją per savo strateginio valdymo suvokimo prizmę ir konstatuoja, kad šiandien Lietuvoje dar nepakankamai aiškiai keliamas klausimas dėl strateginio valdymo (o ypač geoekonominiame lygmenyje) centrų įkūrimo. Straipsnyje teoriškai nagrinėjamas strateginių centrų – „minčių fabrikų“ vaidmuo, formuojant strateginį valstybės valdymą ir šalies strateginę architektūrą bei siekiant strateginio efekto ne tik konjuktūriniame lygyje, bet ir geoekonominėje erdvėje. Iš šių pozicijų analizuodami Suomijos informacinės visuomenės ir gerovės valstybės modelį, autoriai plėtoja Lietuvos sveikatingumo palaikymo ir užtikrinimo koncepciją. Išvadose teigiama, kad valstybės lygyje būtina sukurti strateginio valdymo sistemą (strateginių studijų centrus „minčių fabrikus“, aptarnaujančius atskiras valstybės posistemes), kuri, išlaikant holizmo principą, padėtų dezagreguoti strateginius tikslus žemesniems valdymo lygiams. Norint užtikrinti sveikatos apsaugos sistemos strateginės architektūros planavimo ir organizavimo proceso kokybišką funkcionavimą ir ypač strateginio proveržio – strateginio efekto galimybę, būtina išugdyti strateginį raštingumą, strateginį mąstymą ir analizę, kūrybinio potencialo pajėgumą. Sveikatos apsaugos sistemoje bandymai siekti strateginio efekto geoekonominėje erdvėje padėtų peržengti konjuktūrinių rėmų ribas ir savo pozicijas įtvirtinti pasaulinėse rinkose.Reikšminiai žodžiai: „Minčių fabrikai“; Strateginis valdymas; Strateginis efektas; Sveikatos apsauga; "Think tanks"; Strategic management; Strategic effect; Health care.

ENThe applicable aspect of strategic management and the holistic approach principle allows the authors further developing the created concept of supporting and guaranteeing wellness. When summarising global experience, the authors pass it through their own perception of strategic management and state that today Lithuania insufficiently clearly addresses the issue of the establishment of strategic management centres (in particular at the geo-economic level). The paper theoretically examines the role of strategic centres – idea factories, when forming the strategic state management and the country’s strategic architecture and seeking a strategic effect not only on the conjuncture level, but also in the geo-economic domain. The authors use this approach to analyse the Finnish information society and welfare state model to develop the Lithuanian concept of supporting and guaranteeing wellness. The conclusions state that a strategic management system (strategic study centres – idea factories that serve individual subsystems of the state) must be created on the state level, which will help to disaggregate the strategic goals to lower management levels in accordance with the holistic principle. In order to ensure qualitative functioning of the process of planning and organisation of the strategic architecture of the health care system and particularly the possibility of a strategic breakthrough – a strategic effect, strategic literacy, strategic thinking and analysis as well as viable creative potential must be developed. The attempts to seek a strategic effect in the geo-economic domain with regard to the health care system will help to trespass the conjuncture framework limits and establish own positions in global markets.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34882
Updated:
2018-12-17 11:55:08
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: