Socialinių tinklų kūrimas edukacinėje aplinkoje : tėvų vaidmuo tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių tinklų kūrimas edukacinėje aplinkoje: tėvų vaidmuo tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius
Alternative Title:
Creating social networks in educational environment: the role of parents' meeting special educational needs
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2004, t. 3, Nr. 2, p. 106-113
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education; Specialieji poreikiai / Special needs.
Summary / Abstract:

LTKalbant apie edukacinę aplinką, vis dažniau vartojama tinklų sąvoka. Tinklo konceptas leidžia geriau suvokti kompleksinę tikrovę, sudaro sąlygas suprasti ir inicijuoti skirtingų institucijoje esančių sričių, grupių sistemų arba asmenų ryšius. Jis apima kompleksinės sąveikos sudedamąsias dalis ir skirtingus požiūrius, leidžia kurti tarpdisciplininę aplinką, o tai itin aktualu kalbant apie specialųjį ugdymą ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą bendrojo lavinimo mokykloje. Straipsnyje analizuojamas vienas iš tokio tinklo sėkmingą funkcionavimą užtikrinančių veiksnių - požiūris į tėvų vaidmenį. Keliama hipotezė, kad tėvų ir pedagogų nuostatos į tėvų vaidmenį vaiko ugdymo procese skiriasi. Pedagogai linkę nuvertinti tėvų galimybes dalyvauti vaiko ugdymo procese. Tėvų ir pedagogų požiūriui įtakos turi socialiniai-demografiniai veiksniai. Tyrimo rezultatai patvirtino hipotezę. Paaiškėjo, kad dauguma tėvų sau priskiria teigiamą vaidmenį vaiko ugdymo(si) procese, linkę dalytis atsakomybe ir kooperuotis, tuo tarpu didelė dalis pedagogų linkę nuvertinti tėvų kompetenciją ir galimybes dalyvauti ugdant vaiką. Socialiniai-demografiniai veiksniai daro įtaką ir tėvų, ir pedagogų požiūriui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialieji ugdymosi poreikai; Specialieji ugdymosi poreikia; Specialieji ugdymosi poreikiai; Tinklas; Tėvų vaidmuo; Network; Network special educationaal needs; Parents role; Parents` role; Special educational needs.

ENNetwork concept is more and more often used when talking about educational environment. Network concept allows us to perceive complex reality better, to understand and initiate connections between different spheres, groups' systems or persons within the institution. It encompasses component parts of complex interaction and different outlooks, allows creating interdisciplinary environment, which is especially important when talking about special education and meeting special educational needs in comprehensive school. One of the factors, which ensure successful functioning of such a network, is analyzed in the article - attitude towards parents' role. It is hypothesized that parents and pedagogues' attitudes towards portents' role in a child's educational process differ. Pedagogues tend to underestimate the potential of parental participation in a child's educational process. Parents and pedagogues' attitude is influenced by social-demographic factors. Research results confirmed the hypothesis. It became clear that absolute majority of parents impose themselves a positive role in a child's educational process, they tend to share responsibility and cooperate, whereas major part of pedagogues tend to underestimate competences and potential of parents to participate in a child's education, pedagogues tend to blame them. After comparing parents and pedagogues attitudes' structural components the divergence of parents and major part of pedagogues' attitudes towards parents' role meeting special educational needs has been noted.Parents claim almost unanimously that they want to understand their child more and to help him/her more, they want to solve problems together with pedagogues, to discuss issues with the pedagogues who educate their child more often and they would make time for this, whereas major part of pedagogues claim that parents tend to entrust child's education to the school exclusively and they do not want to participate in child's educational process themselves. Given such a situation equal inter-dialogue is impossible. The situation, whereas pedagogues see themselves as omniscient experts, causes parents' distrust of school, defensive behavior, sometimes helplessness facing active educational system, passiveness meeting child's special educational needs. Social-demographic factors influence parents' as well as pedagogues' attitude. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34372
Updated:
2018-12-17 11:26:08
Metrics:
Views: 58    Downloads: 17
Export: