"Knygos Nobažnystės" giesmių šaltiniai ir kalvinistinio pamaldumo slinktys: nuo tikėjimo tikro prie tobulo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Knygos Nobažnystės" giesmių šaltiniai ir kalvinistinio pamaldumo slinktys: nuo tikėjimo tikro prie tobulo
Alternative Title:
Sources of the hymns of "Knyga Nobažnystės" (The Book of devotion) and transition of reformed piety: from the true faith to the perfect faith
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth; 16 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami „Knygos Nobažnystės“ giesmių šaltiniai ir juose atsispindintis kalvinistinis pamaldumas bei jo raida. Pažymima, kad išleisdami „Knygą Nobažnystės“, Lietuvos kalvinistai pateikė pirmą pilną kasdienėms reikmėms skirtą bažnytinės literatūros žanrų rinkinį lietuvių kalba - katekizmą, giesmyną, pamokslus ir maldas. Atskleidžiama, kad Lietuvos evangelikų reformatų dogmatikos sistema dėl įvairių priežasčių, ypač dėl radikalių protestantizmo doktrinų 16 a. aštuntame dešimtmetyje sukeltų ginčų, formavosi ir kito gana atsargiai, tačiau vėliau šie deklaruoti pamaldumo idealai ir dogmatinė doktrina buvo tikslinami ir gryninami. Teigiama, kad „Knygos Nobažnystės“ tekstai demonstruoja, jog 17 a. kalvinistų religinėje sąmonėje vyksta dvejopos slinkties procesai. Viena vertus, daug stipriau akcentuojami kalvinistinės dogmatikos savitumai, kita vertus, nepaisant bažnytinės konfrontacijos, bandomos išryškinti visas krikščionių bendruomenes vienijančios paralelės. Parodoma, kad šis aspektas iš dalies taip pat buvo nepaliaujamos polemikos su radikaliaisiais protestantais, 17 a. paskelbtais nekrikščionimis, rezultatas, paliudijęs, nors ir sąlyginę, krikščionių vienybę. Analizuojant giesmių temų raidą, konstatuojama, kad 17 a. kalvinistų giesmėse jau ryškus sielvarto, savito kalvinistiško vienatvės pojūčio, sumišusio su begaliniu santūrumu Dievo akivaizdoje, motyvas. Ši kalvinistų savivokos forma individo dramatizmą reiškė ne ekspresyviomis ir dinamiškomis poetinėmis priemonėmis, kaip liuteronų poezijoje, bet intymia poetine refleksija.Reikšminiai žodžiai: Giesmynas; Giesmė; Giesmės; Kalvinistai; Kalvinizmas XVI-XVII a. Lietuvoje; Katekizmas "Knyga Nobažnystės"; Knyga Nobažnystės; Liturgija; Liuteronai; Malda; Pamaldumas; Protestantizmas; Religija; Religinė sąmonė; Tikėjimas; Calvinism in Lithuania in 16-17 century; Catechism of Knyga Nobažnystės; Devotion; Faith; Hymnal; Hymns; Knyga Nobažnystės; Lithuanian Refomed Church; Liturgy; Prayer; Protestantism; Psalm; Religion; Religious consciousness.

ENThe article analyses the sources of the psalms in the "Book of Christian devotion" (Lith. Knyga nobažnystės krikščioniškos) and the Calvinist devotion reflecting in them and its evolution. It is noted that when publishing the "Book of Christian devotion" the Lithuanian Calvinists presented the first full set of church literature in Lithuanian: catechism, hymnal, sermons and prayers for the everyday needs of the church. It is revealed that for various reasons, in particular because of the disputes caused by the radical Protestant doctrines in the 1570s, the dogmatic system of the Lithuanian Evangelical Reformers was developing quite carefully, but later these declared ideals of devotion and the dogmatic doctrine were refined and purified. It is said that the texts of the "Book of Christian devotion" show that in the 17th century dual shift processes were happening in the Calvinist religious consciousness. On the one hand, the peculiarities of the Calvinistic dogmatic system are more strongly emphasized; on the other hand, despite of church confrontation, it is attempted to highlight all the parallels that unite the Christian communities. It is shown that this aspect was also partly the result of a persistent controversy with the radical Protestants (who were declared as the non-Christians in the 17th century), testifying the Christian unity, although it was conditional. Analysing the development of the themes of the psalms, it is stated that the motive of grief, distinct Calvinistic loneliness, confused with endless restraint in the presence of God has already become clear in the Calvinist psalms of the 17th century. This form of Calvinistic identity expressed the individual's drama by not using the expressive and dynamic poetic means, as in Lutheran poetry, but by using an intimate poetic reflection.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42287
Updated:
2018-12-26 14:23:04
Metrics:
Views: 30
Export: