Moksleivių dorovinių įgūdžių tyrimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių dorovinių įgūdžių tyrimo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of the investigation of moral social skills of school students
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2004, Nr. 11-12, p. 119-124
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Doroviniai įgūdžiai; Dorovinių įgūdžių aprašas; Dorovinių įgūdžių deskripcija; Mokiniai; Moksleiviai; Description of moral skills; Description of moral social skills; Moral skills; Moral social skills; School students.
Keywords:
LT
Doroviniai įgūdžiai; Dorovinių įgūdžių aprašas; Dorovinių įgūdžių deskripcija; Mokiniai / School students; Mokiniai /School students.
EN
Description of moral skills; Description of moral social skills; Moral skills; Moral social skills.
Summary / Abstract:

LTNors dorovės tyrimams skiriama nemažai dėmesio, vis dėlto Lietuvoje pasigendama empirinių dorovinės problematikos tyrimų, kuriuose būtų taikomi standartizuoti metodai, nes vis dar stokojama patikimų ir validžių tyrimo priemonių. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame siekta pagrįsti dorovinių įgūdžių tyrimo būdo patikimumą ir validumą sportuojančių ir nesportuojančių moksleivių imtims. Doroviniams įgūdžiams vertinti taikytas dorovinių įgūdžių aprašas, jame išvardyti doroviniai įgūdžiai yra vertinami penkių balų skale. Tyrimas vyko 2001 m. Kauno, Klaipėdos, Vilniaus bendrojo lavinimo ir krepšinio sporto mokyklose. Iš viso buvo apklausti 547 moksleiviai: 129 sportuojantys ir 143 nesportuojantys 10-12 m. bei 130 sportuojančių ir 145 nesportuojantys 13-15 m. moksleiviai. Mokiniai aprašą pildė du kartus, antrą kartą jie buvo apklausti praėjus vienam mėnesiui po pirmos apklausos. Mokslinės literatūros analizės pagrindu išskirti bendrieji ir elementarieji doroviniai įgūdžiai. Bendrieji doroviniai įgūdžiai apibrėžiami kaip jautrumo, atvirumo, atlaidumo ir atsakingumo įgūdžiai. Šie įgūdžiai yra skaidomi į elementariuosius dorovinius įgūdžius. Atlikus gautų rezultatų analizę, nustatytas metodikos vidinis validumas ir patikimumas: visų dorovinių įgūdžių skalių Cronbach alpha koeficientai yra nuo 0,75 iki 0,91, gauti statistiškai patikimi ryšiai tarp dorovinių įgūdžių skalių ir moksleivių veiklos rodiklių. Nustatytas statistiškai patikimas ryšys tarp dviejų tyrimų duomenų: nė vienos skalės koreliacijos koeficientas nebuvo mažesnis negu 0,82.

ENAlthough morality research is paid considerable attention, the empirical studies of morality problems, which apply standardised methods, are scarce in Lithuania, because there has still been a lack of reliable and valid research measures. The paper presents the study that aims to substantiate reliability and validity of the method of the research of moral skills in the samples of pupils who engage in sports and those who do not do it. Moral skills were evaluated by the description of moral skills, which lists moral skills in a five-score scale. The study was carried out in Kaunas, Klaipėda and Vilnius general education and basketball schools in 2001. In total, 547 pupils were surveyed: 129 pupils aged 10–12 who go in for sports, 143 pupils aged 10–12 who do not go in for sports, 130 pupils aged 13–15 who go in for sports, and 145 pupils aged 13–15 who do not go in for sports. Pupils filled in the description twice; they were interviewed for the second time a month after the first survey. The analysis of scientific literature served as the basis for identifying the general and elementary moral skills. General moral skills are defined as the skills of sensibility, openness, forgiveness and responsibility. These skills are divided into elementary moral skills. The analysis of obtained results established the internal validity and reliability of methodology: Cronbach alpha coefficients of all moral skill scales are from 0.75 to 0.91; obtained statistically reliable relationships between moral skill scales and pupils’ performance indicators. A statistically reliable relationship was established between the data of two surveys: the correlation coefficient of any scale was not lower than 0.82.

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33349
Updated:
2018-12-17 11:25:40
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: