Smurtą patyrusių vaikų reabilitacijos teisiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smurtą patyrusių vaikų reabilitacijos teisiniai aspektai
Publication Data:
[Vilnius] : Teisės institutas [i.e. Petro ofsetas], 2005.
Pages:
145 p
Series:
Teisės instituto mokslo tyrimai; 2
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Smurtą patyrusių vaikų reabilitacijos procesas ir jo teisinio reglamentavimo poreikis — Smurto ir smurtą patyrusio vaiko sampratos teisiniai aspektai — Smurto, kaip prievartos prieš vaiką rūšies (būdo), samprata — Smurtą (prievartą) patyrusio vaiko samprata — Informacijos apie smurto prieš vaikus faktus sistemos teisinio reglamentavimo tobulinimas — Skubios (neatidėliotinos) pagalbos vaikams, esantiems smurto (prievartos) situacijoje, suteikimo teisinis reglamentavimas — Smurtą patyrusių vaikų asmenybės ir (šeimos) aplinkos tyrimas (diagnostika). Teisinio reglamentavimo galimybės — Teisinis reglamentavimas, susijęs su medicininiu ir psichologiniu (psichiatriniu) smurtą patyrusio vaiko ištyrimu ir įvertinimu — Teisinis reglamentavimas, susijęs su socialiniu šeimos ištyrimu ir įvertinimu — Smurtą patyrusio vaiko reabilitacijos priemonių (medicininių, psichologinių, socialinių, organizacinių - institucinių ir kt.) sistemos teisinis reglamentavimas (būklė, poreikis, galimybės) — Nepilnamečio, nukentėjusiojo nuo (smurtinės) nusikalstamos veikos, teisių bei interesų apsauga baudžiamajame procese (ikiteisminis tyrimas ir teisminis nagrinėjimas). Pasiūlymai dėl teisės normų tobulinimo — Teisės į teisingumo įgyvendinimą ir žalos atlyginimą garantijos — Teisės į tinkamą atstovavimą ir teisinę procesinę pagalbą užtikrinimas — Teisė į saugų procesą — Atsakomybės už smurtą (prievartą) prieš vaikus teisinis reglamentavimas: nuostatos, problemos, siūlymai — Bendras baudžiamosios ir administracinės atsakomybės normų bei sankcijų vertinimas — Administracinė atsakomybė — Civilinė teisinė atsakomybė — Bendrosios (socialinės) prevencijos priemonių sistemos teisinis reglamentavimas — Bendradarbiavimo bei koordinavimo teisiniai aspektai —Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai — Literatūra — Summary — Priedas.
Keywords:
LT
Nepilnametis; Reabilitacija; Siūlymai tobulinti teisinę sistemą; Smurtas; Smurtas prieš vaikus; Smurto aukų reabilitacija; Teisinis smurto vertinimas.
EN
Conclusions and provided suggestions concerning directions and means; For refinement of legal regulation system; Is an important field of state activities; Juvenile; Rehabilitation; States as well as legal systems; Therefore, rehabilitation of children who had experienced violence; Violence; Violence as a social phenomenon has existed in all times, all communities,; With reference to the analysis, there have been formulated appropriate.
Summary / Abstract:

LTSmurto ir prievartos reiškinių gausu ne tik visuomenėje, bet ir nemažoje dalyje vaikus auginančių šeimų. Ypač žalingas smurtinio elgesio stereotipų ir brutalios prievartos priemonių taikymas auklėjant ir drausminant vaikus šeimose, taip pat globos ir ugdymo įstaigose. Svarbus vaidmuo tenka teisinio pobūdžio priemonėms, kurios turėtų reglamentuoti smurto prieš vaikus prevencijos ir jų reabilitacijos sistemos tikslus, pagrindines kryptis, funkcijas, subjektus, jų teises ir pareigas bei atsakomybę. Šioje studijoje, atsižvelgiant į pagrindines smurtą patyrusių vaikų reabilitacijos koncepcijos nuostatas, taip pat į atitinkamų tarptautinių teisės aktų rekomendacijas bei reikalavimus, siekiama kompleksiškai įvertinti įvairių nacionalinės teisės šakų (baudžiamosios, administracinės, civilinės materialinės ir procesinės teisės) įstatymus ir kitus teisės aktus, jų atskiras normas, reglamentuojančias vaikų teisinės apsaugos nuo smurto ir prievartos prieš juos sistemą, socialinę – institucinę pagalbą smurtą patyrusiems vaikams ir šeimai, jų psichologinės ar medicininės reabilitacijos ir smurto prevencijos klausimus. Nustatyta, jog Lietuvoje šiuo metu dar nėra vientisos, bendra koncepcija pagrįstos ir darnios teisės normų sistemos, nuosekliai saugančios ir ginančios vaiką nuo galimo smurto bei prievartos šeimoje ir visuomenėje. Remiantis analize studijoje yra pateikiami pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo sistemos tobulinimo krypčių ir būdų.

ENViolence and abuse phenomena are abundant not only in society, but also in a large part of families raising children. Application of violent behaviour stereotypes and brutal abuse measures when bringing up and disciplining children in families and care and education institutions is particularly detrimental. An important role is played by legal measures that should regulate the aims, key directions, functions, subjects, their rights, duties and responsibility of the system of the prevention of child abuse and children’s rehabilitation. With regard to the main provisions of the concept of rehabilitation of children victims of violence as well as the recommendations and requirements of respective international legal acts, the study aims to integrally evaluate the laws and other legal acts of various fields of national law (criminal, administrative, civil, substantive and procedural law), their individual norms regulating the system of children’s legal protection against violence and abuse, social-institutional assistance to children victims of abuse and the family, their psychological or medical rehabilitation and violence prevention issues. Lithuania does not have a single, common concept-based and harmonised legal norm system that consistently protects and defends a child from potential violence and abuse in the family and society. Based on the analysis, the study presents proposals regarding the directions and ways of the improvement of the legal regulation system.

ISBN:
9955668296
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33286
Updated:
2021-03-29 19:33:01
Metrics:
Views: 89
Export: