Tyrimais grįstos smurto ir patyčių prevencijos galimybių paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Tyrimais grįstos smurto ir patyčių prevencijos galimybių paieškos
Alternative Title:
Research-based searches for violence and bullying prevention possibilities
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2010, Nr. 14, p. 194-207
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Patyčios / Bullying; Prevencija / Prevention; Socialinės problemos / Social problems; Socialinis ugdymas / Social education; Socializacija / Socialization; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSmurtas tarp vaikų ir prieš vaikus nėra natūralus reiškinys, todėl šeimoje, ugdymo įstaigose, pačioje visuomenėje būtini pokyčiai, keičiant nuostatas ir įgyvendinant kompleksines prevencijos strategijas bei programas. Lietuvoje smurto ir patyčių problematiką intensyviai imta nagrinėti tik pastaruosius du dešimtmečius. Mokslininkų, praktikų susirūpinimas dėl vaikų smurto aktualizuoja tyrimais grįstų prevencijos galimybių paieškas. Konferencijos apžvalgoje pristatyti pranešimai ir išryškintos šio reiškinio probleminės sritys anaiptol neišsemia konferencijos metu analizuotų smurto ir patyčių ugdymo institucijose problemų gausos, neatsako į daugelį kylančių klausimų. Konferencijoje lyg socialinių tyrimų laboratorijoje užsimezgusi aktyvi mokslininkų ir praktikų diskusija liudija apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo tęstinumo ir plėtros poreikį, plečiant kompetencijas smurto ir patyčių pažinimo bei prevencijos srityse, pokyčių būtinumą smurto ir patyčių prevencinės politikos kūrimo ir diegimo srityje. Konferencijos dalyviai išreiškė lūkesčius dėl saugių ugdymo institucijų tinklo spartesnės plėtros ir šeimos psichologinio, pedagoginio švietimo potencialo panaudojimo, keičiant tėvų ir visuomenės nuostatas agresyvios vaikų ir suaugusiųjų elgsenos atžvilgiu.Šiandienos visuomenės ekonominis, sociokultūrinis kontekstas nėra palankus ir neleidžia vertybiniu pagrindu diegti naujas pozityvios tėvystės, pagarbos vaiko teisėms nuostatas. Tačiau, dalyvių nuomone, nepaisant viso to. ugdymo institucijų kaip vaiko socializacijos aplinkos reikšmingumas vis dar nepraranda aktualumo. Dalyviai siūlė konferencijos organizatoriams išlaikyti socialinio ugdymo problemų mokslinių ir empirinių tyrimų tęstinumo tradiciją Edukologijos fakultete. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Patyčios; Prevencija; Prevencija, smurto ir patyčių prevencija; Socializacija; Tarpinstitucinis bendradarbiavimas; Vaikų smurtas; Vertybės; Šeima; Švietimo institucijos; Bullying; Educational institutions; Family; Inter-institutional cooperation; Prevention; Sociaization; Values; Violence among children; Violence and bullying prevention.

ENViolence among children and against children is not a natural phenomenon; therefore, there arises a necessity to make changes in the family, in educational institutions, in the very society in order to change attitudes towards it and implement complex prevention strategies and programmes. The problems of violence and bullying in Lithuania have been analysed only for the last two decades. Scientists', practitioners' concern about remaining high levels of violence manifestation among children actualises searches for research-based prevention possibilities. Active discussion between scientists and practitioners, which started at the conference as in the laboratory of social researches witnesses the need of continuity and development of inter-institutional cooperation, expanding competencies in the areas of violence and bullying cognition and prevention, the necessity of changes in creation and implementation of violence and bullying prevention policy. Conference participants expressed their expectations regarding faster development of safe educational institutions network and usage of psychological, pedagogical family education potential, changing parents and society's attitudes towards aggressive behaviour of children and adults. Today's economic, socio-cultural context of the society is not favourable and does not enable to implement new positive value-based attitudes of parenthood, respect to children's rights. However, in the participants' opinion, in spite o f all, the significance of educational institutions as the environment of the child's socialisation still does not lose its relevance. […]. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32301
Updated:
2018-12-17 12:54:03
Metrics:
Views: 62    Downloads: 32
Export: