Vyresniųjų paauglių nerimastingumas vertinimo laukimo situacijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresniųjų paauglių nerimastingumas vertinimo laukimo situacijose
Alternative Title:
Anxiety of senior pupils in situations of waiting for evaluation
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 4 (29), p. 50-55
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health; Savijauta / Well being.
Summary / Abstract:

LTPaauglystė paprastai apibūdinamas kaip krizių, sunkumų, prieštaravimų, konfliktų, saviraiškos ir siekimo save pažinti amžiaus tarpsnis. Daugelio paauglių sunkumų pagrindas – nepasitikėjimas savimi, suabejojimas savimi, kaip vertinga asmenybe, tikėjimo savo jėgomis praradimas, emocinė įtampa, nerimas (Pikūnas, Palujanskienė, 2000; Navaitis, 2001). Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti vyresniųjų paauglių (10 klasės mokinių) nerimastingumą „vertinimo laukimo“ situacijose. Tyrime dalyvavo 240 respondentų (120 mergaičių ir 120 berniukų, ugdomų miesto ir rajono vidurinėse mokyklose bei miesto gimnazijoje). Nerimastingumas tirtas V. Karandaševo, M. Lebedevos, Spilbergerio (2004) Nerimastingumo vertinimo laukimo situacijose klausimynu. Išskirti 4 mokinių nerimastingumo lygmenys: labai aukštas (3,3 %), aukštas (23,3 %), vidutinis (56,7 %), žemas (16,7 %). Paaiškėjo, kad mergaičių nerimastingumas šiek tiek aukštesnis nei berniukų. Nustatyta, kad rajono vidurinėje mokykloje ugdomi mokiniai, lyginant su jų bendraamžiais iš kitų tirtų mokyklų, patiria žemesnį nerimastingumą. Faktorinė analizė parodė, kad lietuviškasis klausimyno variantas iš esmės atitinka originalo struktūrą. Tyrimas dėl nedidelės tiriamųjų imties ir nebaigto adaptuoti tyrimo instrumento galėtų būti vertinamas kaip žvalgomasis, o duomenų interpretacijos – kaip orientacinės, atskleidžiančios tik tyrinėtos imties charakteristikas, tačiau tyrimo rezultatai gali būti panaudoti ateityje, tiriant jaunesniųjų paauglių nerimastingumų vertinimo laukimo situacijose. Tai padėtų išvengti nerimų provokuojančių veiksnių, ugdyti(-is) psichologinį atsparumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nerimas; Nerimastingumas vertinimo laukimo situacijose; Savijauta; Tingumas vertinimo laukimo situacijose; Vertinimo laukimo nerimastingumas; Vyresnieji paaugliai; Vyresnieji paaugliai, savijauta; Anxiety while waiting for evaluation; Senior adolescens; Senior adolescents; Well-being.

ENAdolescence is usually described as period of crises, difficulties, objections, conflicts, self-expression and seeking for self-understanding. The essence of difficulties of many teenagers is lack of self-confidence, doubts about self as a valuable personality, loss of confidence in own powers, emotional tension, anxiety (Pikūnas, Palujanskienė, 2000; Navaitis, 2001). The aim of this research is to explore anxiety of adolescents (pupils of grade 10) in situations of waiting for evaluation. 240 respondents participated in the survey According to the research data 4 levels of anxiety were distinguished: very high (3.3%), high (23.3%), medium (56.7%), low (16.7%). It became evident that girls experienced slightly greater anxiety than boys did. It was found that pupils studying at the district’s secondary schools experienced lower anxiety in comparison to pupils at other investigated schools. The factor-analysis has shown that Lithuanian version of the questionnaire essentially corresponds to the structure of the original. Due to the small sample of the participants and incompletely adapted instrument of research this analysis could be considered a pilot one and interpretation of data could be seen as tentative, revealing only the characteristics of the sample surveyed, however the research results could be used in future studies of anxiety of younger teenagers while waiting for evaluation, could help to avoid the factors provoking pupil’s anxiety, and induce the development of psychological resilience. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33043
Updated:
2018-12-17 12:54:54
Metrics:
Views: 43    Downloads: 9
Export: