Medijų teorijos poveikis kultūros tyrinėjimams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medijų teorijos poveikis kultūros tyrinėjimams
Alternative Title:
Impact of media theory on cultural studies
In the Journal:
Lietuvos kultūros tyrimai. 2011, 1, p. 14-27. Medija, politika, vaizduotė
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūros tyrimai; Medijos; Medijų teorija; Postmodernusis diskursas; Refleksija; Skaitmeniškumas; Virtualybė; Cultural studies; Digitality; Media; Media theory; Postmodern discourse; Reflexion; Virtuality.
Keywords:
LT
Kultūros tyrimai; Medijos / Media; Postmodernusis diskursas; Refleksija; Skaitmeniškumas; Virtualybė.
EN
Cultural studies; Digitality; Postmodern discourse; Reflexion; Virtuality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama medijų teorija ir medijų poveikis kultūros tyrinėjimams. Pirmiausia aiškinami esminiai postmoderniosios teorijos bruožai, parodant, kaip kai kurie iš jų pereina į medijų teoriją, iškeliančią praktinį teoretizavimo veiksmingumą ir komunikacinį kryptingumą. Svarstoma kaip medijos keičia teorinį mąstymą. Refleksija pritaikoma ar prisitaiko prie prekinio informacinio komunikacinio veiksmingumo, kuris keičia tiesos siekį. Kultūros sistema imama suvokti kaip tam tikrų medijų visetas, laiduojantis kultūrinių praktikų, simbolių ir vertybių kaupimą, išlaikymą ir panaudojimą. Medijų teorijos poveikyje kultūros tyrinėjimuose įsivyrauja tyrinėjimų veiksmingumo siekis, o sykiu ir vertinimas veiksmingumo aspektu. Medijų teorijos padeda kultūros industrijoms perimti kultūrinę atmintį, kurioje gyvoji atmintis įrašyta į diskursines simbolines struktūras, ir perdirbti ją į medijų produktus. Tad pirminė atmintis keičiama kultūros industrijų gaminiais. Kultūros tyrinėjimų teorijos veiksmingumo siekiama įtvirtinant projektinį mąstymą. Nusakytos teorinės slinktys veikia ir Lietuvos humanitarinius mokslus. Kol kas lietuvių tyrinėtojai dar nekelia klausimų apie Lietuvos visuomenei ir lietuvių kultūrai medijų keliamus iššūkius ir teikiamas galimybes, juolab nesiaiškinama, koks turėtų būti požiūris į žmogaus pasaulio sumedijinimą ir sutechnologinimą ir koks yra kritinis medijų teorijos užtaisas tokio technologinimo atžvilgiu?. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the media theory and media impact on cultural research. The essential features of postmodern theory are initially explained, showing how some of them are transposed into the media theory that points out the practical efficiency of theorization and communicational purposefulness. The paper considers how media change theoretical thinking. Reflection is adapted or adapts to commodity informational communicational efficiency that changes the aspiration of truth. The culture system is perceived as the totality of certain media, guaranteeing the accumulation, retention and use of cultural practices, symbols and values. Influenced by the media theory, cultural studies set the objective of study efficiency as well as the evaluation from the aspect of efficiency. Media theories help cultural industries to take over cultural memory, in which living memory is recorded in discourse symbolic structures, and to reproduce it into media products. Therefore, primary memory is replaced by products of cultural industries. The efficiency of cultural research theory is sought through the establishment of project thinking. The mentioned theoretical displacements also affect Lithuanian humanities. So far Lithuanian researchers have not raised questions about the challenges posed by media to Lithuania’s society and Lithuanian culture and their provided opportunities nor have they been trying to ascertain the approach to making the human world medialized and technologized and what the critical charge of the media theory is with regard to this technologization. [From the publication]

ISBN:
9789955868422
ISSN:
2029-8560
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32532
Updated:
2019-02-17 16:32:25
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: