The Solvency requirements in the project solvency II : evaluating the impact of insurance companies' financial results

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Solvency requirements in the project solvency II: evaluating the impact of insurance companies' financial results
Alternative Title:
Mokumo atsargos reikalavimai projekte mokumas II: poveikio draudimo įmonių finansiniams rezultatams vertinimas
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2010, vol. 9, no. 3 (21), p. 147-157
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance.
Summary / Abstract:

LTDraudimo įmonių finansinio patikimumo ir stabilumo užtikrinimo priemonė – mokumo atsarga, lemianti ne tik mažesnę draudimo įmonės įsipareigojimų nevykdymo riziką, bet tuo pačiu ir papildomus draudimo veiklos kaštus, kuriuos, priklausomai nuo rinkos situacijos, netiesiogiai pasidalina draudimo įmonė ir jos klientai. „Mokumas II“ projekte suformuoti griežtesni mokumo atsargos reikalavimai, pagrįsti poreikiu tiksliau valdyti draudimo įmonių riziką, kelia diskusijų dėl papildomų kaštų, kuriuos turės prisiimti draudimo įmonės ir dėl to patirti prastesnius veiklos rezultatus. Siekiant įvertinti mokumo atsargos įtaką draudimo įmonių finansiniams veiklos rezultatams, tikslinga ištirti šių dviejų kintamųjų sąryšį faktinėmis rinkos sąlygomis. Įvertinant naujus reikalavimus mokumo atsargai, kyla pagrįsta prielaida, kad daugeliui draudimo įmonių teks formuoti didesnes draudimo atsargas, o tai turės poveikį jų finansiniams rezultatams. Šio poveikio stiprumui įvertinti atliktas tyrimas Lietuvos negyvybės draudimo rinkos sąlygomis, kurio rezultatai aptariami šiame straipsnyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Draudimas; Draudimo rinka; Draudimo įmonės; Finansiniai rezultatai; Mokumas II; Mokumo atsarga; Nuostolingumas; Pelningumas; Claims ratio; Financial results; Insurance; Insurance companies; Insurance market; Profitability; Solvency II; Solvency margin; The solvency margin.

ENThe mean of security of insurance companies' financial soundness and stability – a solvency margin, determining not only the lower default risk of the insurance company, but at the same time and the additional costs of insurance business, which, depending on the market situation, are implicitly shared between the insurance company and customers. In the Solvency II project more stringent solvency margin requirements are formed, based on the need to better manage the risks insurance companies, these requirements raise a series of discussions the additional costs, which will be assumed by the insurance company and, therefore, suffer worse performance results. To assess the impact on solvency of insurance companies' financial performance results, it appropriate to examine the relationship between these two variables actual market conditions. [text from author]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34029
Updated:
2018-12-17 12:55:42
Metrics:
Views: 15
Export: