Mykolo Homolickio indėlis į Lietuvos meno istoriją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolo Homolickio indėlis į Lietuvos meno istoriją
Alternative Title:
Contribution of Michał Homolicki to the Lithuanian art history
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2011, 7, p. 55-62
Keywords:
LT
Lietuvos XIX a. kultūra; Meno istoriografija; Menotyros istorija; Mykolas Homolickis; Vilnius; XIX a. Lietuvos meninė kultūra.
EN
Art historiography; History of art criticism; Lithuanian culture of the 19th century; Michal Homolicki; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTMykolas Homolickis (Homolicki, 1791-1861) buvo medicinos profesorius, bet iš pašaukimo – istorikas, žinomas visiems tyrinėtojams, besidomintiems Vilniaus kultūros ir meno istorija, nes su jo pavarde siejama tokių iškilių paminklų kaip Vilniaus katedros ir jos Šv. Kazimiero koplyčios, kitų svarbių objektų mokslinio tyrimo pradžia. Tiesa, daugelis kadaise jo paskelbtų duomenų ar svarstymų vėliau yra pakartota kitų tyrėjų, todėl dabar jau ne visada atsimenama, kad būtent M. Homolickiui priklauso vieno ar kito teiginio autorystė. Būtent jis atkreipė dėmesį į tokių vertingų šaltinių, kaip procesijų ir iškilmių aprašymai, teikiamas galimybes, pirmasis plačiau aptarė 1604 m. šv. Kazimiero kanonizacijos procesiją. Homolickiui priklauso nemažos dalies Lietuvos kultūros ir meno istorijai reikšmingų objektų, tokių kaip P. Smuglevičiaus Vilniaus miesto vaizdai, Vilniaus katedros lobynas ir žymiausios jo vertybės, įvedimas į mokslinę apyvartą. Mokslininkas puikiai suvokė estetinę bei etinę meno kūrinių vertes, jų reikšmę moraliniam visuomenės ugdymui. Daugelis jo tekstų publikuota anonimiškai, galbūt dėl visų amžininkų pabrėžiamo jo kuklumo, nors to meto skaitytojams daugumos jo paskelbtų publikacijų autorystė buvo žinoma. Šio straipsnio tikslas – priminti kiek primirštą XIX a. Vilniaus intelektualinio gyvenimo figūrą, apžvelgti svarbiausius jo paskelbtus ar rankraščiuose likusius tekstus, išryškinti juose gvildentų problemų ir skelbtų faktų reikšmę tolesniems Lietuvos meninio paveldo tyrimams, jų įtaką formuojant to meto visuomenės požiūrį į senovės meno paminklus.

ENMichal Homolicki (1791–1861) was a professor of medicine but from the calling he was a historian well-known to all researchers who were interested in Vilnius culture and art history. His name is related to the beginning of the researches of such outstanding monuments as Vilnius Cathedral and its St. Casimir's chapel and other important objects. In fact, Homolicki disclosed a lot of data and consideration and later the majority of them were repeated by other researchers, therefore, it is not always remembered that the authorship of one or another statement belongs to Homolicki. He paid attention to the opportunities of such valuable sources as the descriptions of processions and solemnities and was the first who discussed the 1604 canonization procession of St. Casimir in a wider way. A big part of significant objects of Lithuanian culture and art history belongs to Homolicki, for instance, P. Smuglevičius' Vilnius city views, a treasury and the first values of Vilnius Cathedral, introduction to scientific circulation. The scientist perfectly understood aesthetic and ethic value of artworks and their significance to moral education of the society. The majority of his texts were published anonymously. Maybe because of his modesty emphasised by his contemporaries, although the readers of that time knew the authorship of the majority of his publications. An aim of the article is to remind a forgotten figure of Vilnius intellectual life of the 19th c., to review his most important texts which were published or remained as manuscripts, to emphasize the importance of analysed problems or disclosed facts to further researches of the Lithuanian art heritage, and to reveal its influence to the formation of the public attitude of that time towards the antique art monuments.

ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31192
Updated:
2018-12-17 13:02:18
Metrics:
Views: 31    Downloads: 17
Export: