Inovatoriškų dėstytojų edukacinių technologijų bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovatoriškų dėstytojų edukacinių technologijų bruožai
Alternative Title:
Attributes of educational technologies possessed by innovative teachers
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 5 (24), p. 45-54
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kompetencijos / Competencies; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos edukacinių technologijų raidos tendencijos ir jų naudojimo objektyvieji ir subjektyvieji veiksniai, kurie toliau aptariami kompetentingų ir inovatoriškų dėstytojų, rengiančių kvalifikuotus specialistus žemės ūkio sektoriaus profesijoms (tame tarpe ir vadybos), veiklos sričių tyrimo rezultatų kontekste. Pastarieji byloja, kad inovatoriško dėstytojo veikla pasižymi ne tik siekiu plėtoti ekonomines naujoves studijų turinyje, bet ir studento kompetentingumo raiškos skatinimu, užtikrinant studentų pažinimo refleksiją, profesijos objekto mokymąsi santykyje su savo asmenybe, studentų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, atsakingumą, studento individualumo ir socialumo raiškos darną. Teigiama, kad inovatoriški dėstytojai projektuodami savo pedagogines technologijas daug dėmesio skiria studentų kompetencijų ugdomojo vertinimo sistemai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Edukacinės technologijos; Inovatoriškas dėstytojas; Kompetencija; Kompetencija, ugdomasis vertinimas; Ugdomasis vertinimas; Competence; Developmental estimation; Educational technologies; Higher education; Innovative teacher.

ENThe article "The Attributes of Educational Technologies Possessed by Innovative Teachers" analyzes the developmental tendencies of educational technologies and its operational objective and subjective factors, which are further disputed in the context of the study results gained by examining the activity areas, where competitive and innovative teachers operate. The received results claim that the innovative teacher‘s activity is distinguished not only for his/her aim to develop economical novelties in his/her studies content, but also to encourage student‘s expression of his/her competitiveness by ensuring students ‘cognition reflection, apprenticeship of professional object in relation to one‘s personality, students ‘critical thinking, creativity, responsibility, consistency of student‘s individuality and sociability. It is affirmed that while projecting the pedagogical technologies, the innovative teachers’ pay much attention to the developmental estimation system of students ‘competence. Authors see the tendency that innovative professors not only develop economic innovations in the study curriculum but stimulate students competitiveness through the reflection of knowledge; learning profession in relation with students ego; self-support; students critical thinking; creativity; responsibility; the harmony with individuality and sociality. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30786
Updated:
2018-12-17 12:53:17
Metrics:
Views: 42    Downloads: 3
Export: