Supervizija socialiniame darbe: supervizuojamųjų, teikiančių socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, patirties analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Supervizija socialiniame darbe: supervizuojamųjų, teikiančių socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, patirties analizė
Alternative Title:
Supervision experience of social workers providing support to victims of human trafficking
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2010, [Nr.] 6, p. 167-188, 206
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Parama; Prekybos žmonėmis aukos; Prekyva žmonėmis; Socialinis darbas; Socialinis darbuotojas; Socialinė pagalba; Supervizija; Human traffiking; Socail work; Social service; Social work; Social worker; Supervision; Support; Victims of human trafficking.
Keywords:
LT
Parama ir pagalba / Support and assistance; Prekyba žmonėmis; Prekyva žmonėmis; Socialinė pagalba; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis darbas / Social work; Supervizija / Supervision.
EN
Human traffiking; Socail work; Social service; Social work; Social worker; Victims of human trafficking.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama socialinių darbuotojų, teikiančių pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, supervizijos patirtis. Straipsnyje atskleidžiama socialinio darbo sudėtingumo problema susitelkiant į socialinės pagalbos teikimą prekybos žmonėmis aukoms. Supervizijos kaip profesinio konsultavimo paslaugos socialinio darbo praktikoje aktualumas grindžiamas mokslinės literatūros analize. Kokybinis tyrimas atliktas 2007-2008 m., įgyvendinant Šiaurės Baltijos šalių bandomąjį projektą. Tyrimo imtį sudarė individualias supervizijas gavusios 24 socialinės darbuotojos, naudotasi struktūruoto interviu metodu. Tyrimo rezultatai atskleidė interakcinį ryšį tarp socialinio darbuotojo, jo kliento ir socialinio darbo aplinkybių. Respondentai pabrėžė neadekvatų visuomenės požiūrį į socialinės pagalbos teikimą prekybos žmonėmis aukoms, kuris apsunkina kliento įgalinimo procesą, verčia prekybos žmonėmis aukas užsidaryti, atsiriboti, mėginant joms teikti pagalbą. Tyrimo rezultatai atskleidė supervizuojamųjų patirtį apie supervizijos funkcijų ir užduočių atliktį. Tai leidžia apibendrinti, kad supervizija skatina ieškoti naujų darbo formų, suvokti bei atskleisti asmeninės ir profesinės patirties įtampas. [versta iš angliškos santraukos]

ENThis article analyses supervision experience of social workers providing support to victims of trafficking in people. The article reveals the complexity of the problem of social work while providing support to victims of trafficking in people. The topicality of supervision as consulting on professional relations service in social work practice is based on the analysis of scientific literature. The qualitative research performed in 2007-2008 while implementing the pilot Project of Northern Baltic countries is presented here. Experiential material of this research applying structured interview method was received from 24 social workers that had participated in individual supervisions. Research results revealed interactional relation between a social worker, his client and social work conditions. Respondents highlighted inadequate public attitude on social assistance to victims of human trafficking, which complicates the process of client empowerment, determines insularity and dissociation of victims of trafficking in a help process. Research results revealed experience of supervised on implementation of supervision functions and tasks. It is possible to generalise that supervision induces to search of new work forms, to realise and reveal tensions between personal and professional experience. [text from author]

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29756
Updated:
2018-12-17 12:52:09
Metrics:
Views: 40    Downloads: 17
Export: