Effects of quality of life on the price of real estate in Vilnius city

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Effects of quality of life on the price of real estate in Vilnius city
Alternative Title:
Gyvenimo kokybės poveikis nekilnojamojo turto kainos vertinimui Vilniuje
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTSubalansuota miestų plėtra apima įvairių veiklos sričių konsensusą, siekiant lygiavertiškai derinti ekonominių, socialinių, ekologinių veiksnių įtaką planavimui. Dėl skirtingų požiūrių ir interesų planuotojams bei mokslininkams nelengva rasti bendrą, visiems priimtiną požiūrį į miestų plėtros šablonus, derinant formas ir plėtros principus. Straipsnyje analizuojama plėtros konceptų įtaka plėtros formų savybėms, ateities miesto alternatyvių vizijų kūrimui, atitikčiai darnios plėtros principams ir tinkamai gyvenimo kokybei. Kaip vienas pagrindinių socialinių ir gyvenimo kokybę atspindinčių rodiklių nagrinėjama nekilnojamojo turto kaina. Teorinės nuostatos, pasitelkiant ekspertinį vertinimą, tikrinamos Vilniaus miesto rajonų pavyzdžiu (Lietuvos Respublikos sostinė – 560 tūkst. gyv.), atsižvelgiant į atskirų 40 transportinių rajonų savybes ir formas, gyventojų, darbo vietų skaičių, teritorijos plotą, triukšmo lygį, užterštumą pagal skirtingus komponentus. Darnią plėtrą charakterizuojančių rodiklių kritinėms reikšmėms nustatyti taikomi konceptualaus modeliavimo principai. Jais remiantis sudaroma sistema, padedanti nustatyti atskirų miesto rajonų plėtros savybes, galimas vystymosi alternatyvas, pasiekiamas leistinas ribines gyvenimo kokybės reikšmes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darni plėtra; Darnus vystymasis; Gyvenimo kokybė; Miestų plėtra; Nekilnojamojo turto kaina; Nekilnojamojo turto kainos; Urbanistinė plėtra; Vilnius; Price of real estate; Quality of life; Sustainable development; Urban development; Vilnius.

ENThe urban development covers the consensus of a wide range of activities and is aimed at equivalent coordination of the impact of economic, social and environmental factors on planning. Due to different attitudes and interests planners and scientists find it rather complicated to come to a common and widely acceptable attitude towards urban development patterns through harmonization of forms and development principles. The paper includes the theoretical attitudes, related to future insights, into the urban development conceptions. Moreover, assessing the impact of the economic paradigms on urban visions, the paper analyses the influence of development concepts on the qualities of development forms as well as on the creation of future urban alternative visions, compatibility with the principles of sustainable development and proper quality of life. The price of real estate is addressed as one of the key social indicators and the ones that reflect the quality of life. The theoretical provisions, with the help of expert evaluation, are verified taking the districts of Vilnius as an example and considering qualities and forms, population, jobs, area, noise level and pollution of individual districts on the basis of different components. Conceptual modelling principles are applied to determine critical values of the indicators that characterize the sustainable development. Based on them, a system is created that helps to define features of individual urban districts, potential development alternatives and achievable allowed marginal values of the quality of life. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29688
Updated:
2021-03-04 09:25:03
Metrics:
Views: 34
Export: