Hypothetical crisis policy framework for the recovery of Lithuania's economy : searching for impact of globalisation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Hypothetical crisis policy framework for the recovery of Lithuania's economy: searching for impact of globalisation
In the Journal:
European integration studies. 2011, No. 5, p. 116-124
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTGlobalizaciją reiktų interpretuoti kaip reiškinį, kuris daro įtaką ekonomikos krizei. Straipsnio tikslas yra nušviesti globalizacijos poveikį ekonomikai, pateikti hipotetinį krizės politikos modelį siekiant Lietuvos ekonomikos atsigavimo. Globalizacijos poveikis ekonomikos būklei yra tiesioginis ir, atrodo, neigiamas. Globalizacija padidina galimybes susidoroti su krize. Pradedant nuo 1593 m. galima suskaičiuoti vienuolika didelių krizių, kurios įtakojo neigiamus pokyčius ekonomikose. Kaip rodo istorija, dabartinė krizė yra smarkiausia po 1930 m., ir ypatingai sunki produkcijos kritimo požiūriu. Analizė leido susisteminti penkias priemones, kurių laikymasis gali užtikrinti, kad bus išvengta ekonomikos nuosmukio: palaikyti finansų sistemą; palaikyti sukauptą paklausą; palaikyti tarptautinę prekybą; palaikyti tarptautinius finansus; palaikyti tarptautiškumą. Pasaulinė ekonomikos krizė paveikė Lietuvos, kaip ir kitų šalių, ekonomiką. Pirmų Lietuvos Respublikos vyriausybės realių veiksmų buvo imtasi tik 2009 m., kai tuo tarpu Vakarų šalių vyriausybės skelbė apie ekonomikos nuosmukį jau nuo 2007 m. rugsėjo. Pirmi veiksmai, labai skausmingi gyventojams, buvo susiję su mokesčių politikos pokyčiais. Šią politiką galima pavadinti mokesčių didinimo politika. Siekiant Lietuvos ekonomikos atsigavimo, reikia imtis tolimesnių veiksmų. Tai turėtų būti krizės prevencija, kontrolė ir sumažinimas. Tai turėtų būti atliekama keičiant finansinę, monetarinę, fiskalinę struktūrines politikas.Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos atsigavimas; Ekonominė krizė; Globalizacija; Krizės politikos sistema; Lietuvos ekonominė padėtis; Lietuvos ekonominė situacija; Crisis policy framework; Crisis policy framwork; Economic crisis; Economic recovery; Globalisation; Lithuania's economic situation; Lithuanias economic situation.

ENGlobalisation supposes to be interpreted as a phenomenon which makes impact on the economic crisis. The aim of the article is to describe the impact of globalisation on economy, to suggest a hypothetical crisis policy framework for recovery of Lithuania’s economy. The impact of globalisation of the state of economy is direct, and it seems to be negative. Globalisation increases the possibilities of coping with crisis. Since 1593, 11 major crises, which influenced negative changes in economies, can be named. As history shows, the current crisis is the strongest crisis since 1930. The analyses allowed systemising five measures, which may help avoid economic recession: maintenance of financial system, maintenance of the accumulated demand, maintenance of the international trade, maintenance of international finances and maintain internationalism. The global economic crisis influenced the economy of Lithuania as well as other states. The Government of the Republic of Lithuania took first serious actions in 2009, whereas, Western states announced about the economic recession in September 2007. The first actions, which were very painful for citizens, were related to changes in tax policy. This policy can be referred to as policy aimed at increasing taxes. In pursuit of Lithuania’s economy recovery, further actions are required. These should include crisis prevention, control and decrease. This should be implemented through changes in financial, monetary, fiscal and structural politics.

ISSN:
2335-8831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28972
Updated:
2020-09-17 20:47:08
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: