Žodžių tvarka: normos ir pažeidimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių tvarka: normos ir pažeidimai
Alternative Title:
Word Order: the Norm and Deviations From the Norm
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2006, 79, p. 173-196
Keywords:
LT
Kalbos kultūra; Žodžių tvarka.
EN
Language culture; Word order.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kada netinkama sakinio žodžių tvarka pažeidžia kalbos normas, būdingus lietuvių kalbos polinkius ir kenkia geram stiliui. Pavyzdžių imta iš pastarojo dešimtmečio rašytinės vartosenos: periodinės spaudos, verstinės grožinės literatūros. Straipsnį sudaro keturios dalys ir išvados. Įvadinėje dalyje parodoma, kad žodžių tvarkos teoriniai ir praktiniai klausimai lietuvių kalbotyroje svarstomi per mažai, o dabartinės vartosenos duomenys rodo esant įvairių nagrinėtinų dalykų. Antrojoje dalyje aptariami lietuvių kalbos žodžių tvarkos ypatumai. Palyginti su kitomis kalbomis gana laisvą lietuvių kalbos žodžių tvarką nemažai lemia kalbos struktūra: gramatiniai žodžių ryšiai reiškiami specialiomis formomis (pavyzdžiui, linksniais). Tai leidžia tam tikrus sakinio elementus išdėstyti atsižvelgiant į kontekstą, autoriaus ketinimus (minties atspalvius, loginius kirčius) ir pan. Tačiau esama ir atvejų, kur žodžių tvarka yra gramatiškai apibrėžta. Trečiojoje dalyje aptariami nusižengimai žodžių tvarkos normoms ir polinkiams. Nagrinėjami įvairuojantys pažyminio ir pažymimojo žodžio, taip pat pažyminio, šalutinio pažyminio sakinio, kelių pažyminių (derinamojo ir nederinamojo) tvarkos sakinyje atvejai. Ketvirtojoje dalyje aptariami formaliai sintaksiškai taisyklingi, bet dėl netinkamos žodžių tvarkos stilistiškai ydingi – dviprasmiški, nelogiški, nesklandūs sakiniai: keleto panašių formų susidūrimas, nuo valdančiojo žodžio per daug nutolę valdomieji žodžiai ir kt. [Iš leidinio]

ENThe paper aims at analysing when inappropriate word order in a sentence breaks the language norm, characteristic tendencies of the Lithuanian language development and requirements for good style. Examples have been taken from the written language of the last decade: periodicals and translations of fiction. The paper consists of four sections and the conclusion. The first section focuses on the idea that theoretical and practical issues of word order have received very little attention in Lithuanian linguistics, while data on current usage show that there are various objects that could be examined. The second section discusses the most characteristic features of the word order in Lithuanian. In comparison with other languages, the rather free word order of Lithuanian is often determined by the structure of the langage: the grammatical links of words are expressed in special forms (for example, with cases). This allows for the arrangement of particular elements of the sentence taking into consideration the context, author‘s intentions (nuances of the thought and logical emphasis), etc. However there are cases where the word order is grammatically defined. The third section discusses deviations from the norm. Various cases are examined where the order of the attributive and modifier, and also the order of the attributive clause and attributive subordinate clause, and some attributives (coordinated and non-coordinated). The fourth section deals with syntactically well-formed though stylistically erroneous sentences.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
  • Aktualiosios skaidos problemos / Axel Holvoet. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 79-98.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai / Rita Miliūnaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2003. 328 p.
  • Nuo buitinės kalbos iki viešojo kalbėjimo : kiekybinis kai kurių leksikos ir gramatikos ypatybių tyrimas tekstynų lingvistikos metodu / Laura Kamandulytė-Merfeldienė. Lituanistica. 2018, Nr. 4, p. 255-270.
  • Rašytinio teksto aktualioji sakinio skaida / Jolanta Vaskelienė. Žmogus ir žodis. 2015, 1, p. 87-99.
  • Temos ir remos tekste / Rūta Kazlauskaitė, Jolanta Vaskelienė. Gimtoji kalba. 2015, Nr. 2, p. 3-12.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2796
Updated:
2018-12-17 11:45:04
Metrics:
Views: 76    Downloads: 21
Export: