Žinioms valdyti palanki aukštųjų universitetinių mokyklų bibliotekų organizacinė elgsena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinioms valdyti palanki aukštųjų universitetinių mokyklų bibliotekų organizacinė elgsena
Alternative Title:
Knowledge management-friendly organizational behavior of academic libraries
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2010, t. 53, p. 20-44
Keywords:
LT
Biblioteka; Organizacijos elgsena; Organizacinė elgsena; Organizacinė elgsena, žinių valdymas, biblioteka; Universitetas; Žinių valdymas.
EN
Information management; Institutional behavior; Knowledge management; Library; Organization behavior; Organizational behavior; Universitetas.
Summary / Abstract:

LTEkonominiai, politiniai, socialiniai, edukaciniai pokyčiai skatina ieškoti priemonių, kurios padėtų aukštųjų universitetinių mokyklų bibliotekoms didinti veiklos efektyvumą, konkurencingumą, gerinti paslaugų kokybę ir pelnyti didesnį palankumą visuomenėje ir akademinėje bendruomenėje. Vienas iš galimų sprendimų - žinioms valdyti palankios organizacinės elgsenos kūrimas. Išsami bibliotekų organizacinės elgsenos elementų analizė leidžia apibrėžti pagrindinius žinioms valdyti palankios organizacinės elgsenos požymius. Pamatiniais požymiais galima įvardyti pasitikėjimu grįstą organizacijos kultūrą, kuri sudaro sąlygas kūrybiškumui. Palankią žinioms valdyti organizacinę elgseną galima suformuoti tada, kai šia kryptimi keičiama visa bibliotekos – darbuotojo, grupės, organizacijos – elgsena. Situaciją apsunkina tai, kad nėra sukurta instrumentų ir rekomendacijų, kaip įgyvendinti šiuos pokyčius. Dar daugiau kliūčių sukuria bibliotekų kaip organizacijų specifika, mažėjantis bibliotekų finansavimas, todėl organizacinės elgsenos keitimą siūloma pradėti nuo mažiau lėšų reikalaujančio, tačiau įtakingiausio elemento – organizacijos kultūros – permainų. Bibliotekos turi galimybę savo darbuotojų žinių pagrindu efektyviai įgyvendinti savo ir darbuotojų tikslus bei pasiūlyti naujas konkurencingas paslaugas vartotojams. Atskleisdamos ir panaudodamos organizacijos intelektinį kapitalą, bibliotekos gali tapti lanksčiomis, inovatyviomis, versliomis ir besimokančiomis organizacijomis, mokymosi ir žinių centrais savo darbuotojams, vartotojams ir užimti lyderio pozicijas žinių visuomenėje.

ENEconomic, political, social and educational changes give impetus to look for means which would help university libraries increase operational efficiency and competitiveness, improve service quality and gain better standing in society and the academic community. One option could be the creation of organizational behaviour conducive to knowledge management. A comprehensive analysis of the elements of library organizational behaviour makes it possible to define the principal signs of organizational behaviour conducive to knowledge management. An organization culture based on trust which creates conditions for creativity can be considered a fundamental feature. Organizational behaviour conducive to knowledge management can be formed only when the entire behaviour of the library – of its staff, groups and organizations – are changed in this direction. The situation is complicated by the fact that there are no instruments or recommendations available on how to implement these changes. Even more obstacles are created by the specifics of libraries as organizations and declining library funding, so it is proposed that the transformation in organizational behaviour be started by changing the element which is less demanding financially, but the most influential overall: organization culture. Based on the knowledge of their employees, libraries have the opportunity to effectively implement their own goals and those of their staff, and to provide new, competitive services for their users. By uncovering and using the intellectual capital of the organization, libraries can become flexible, innovative, enterprising, and learning organizations; they can become centres of training and knowledge for their employees and users, and become leaders in an information society.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27517
Updated:
2018-12-17 12:46:11
Metrics:
Views: 76    Downloads: 2
Export: