Zigmas Zinkevičius. Lietuvių asmenvardžiai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Zigmas Zinkevičius. Lietuvių asmenvardžiai: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2010, t. 45, Nr. 1, p. 145-151
Recenzuojama knyga: Lietuvių asmenvardžiai = Lithuanian personal names Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. 839 p.
Keywords:
LT
Zigmas Zinkevičius; Lietuvių asmenvardžiai; Onomastika.
EN
Zigmas Zinkevičius; Lithuanian names; Onomastics.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Zigmo Zinkevičiaus studija „Lietuvių asmenvardžiai“ (2008). Naudodamasis vardyno paveldu autorius iš pavardžių, istorinių antroponimų siekia atkurti senuosius lietuvių asmenvardžius, kelia naujų idėjų dėl jų raidos. Knygos objektas yra lietuvių kalbos dvikamieniai vardai, jų trumpiniai, pravardės ir krikščioniškos kilmės asmenvardžiai. Pagrindęs šių asmenvardžių kilmę, autorius sudaro gerokai didesnius nei įprastai dvikamienių vardų ir trumpinių sąvadus, praplečia kamienų inventorius. Sistemiškai analizuojami ir krikščioniškos kilmės lietuvių vardai; jie grupuojami (hebrajiški, graikiški, lotyniški, germaniški, slaviški ir kt.), aptariami „vakarietiški“ ir „rytietiški“ krikščioniškų vardų variantai bei jų trumpiniai lietuvių pavardės. Pravardinius asmenvardžius autorius skirsto į grupes, nusako pravardžių davimo motyvus, siedamas šios kilmės asmenvardžius su apeliatyvais. Knyga vertinga dėl asmenvardžių tyrimo apžvalgos. Joje paminėti svarbesni lietuvių antroponimikos tyrėjai, jų darbai. Įdomiausi ir novatoriškiausi knygoje recenzentei pasirodė autoriaus pastebėjimai apie „išblukusius“ dvikamienius asmenvardžius bei jų trumpinius. Svarbios vardyno tyrėjams yra mintys apie dvikamienių vardų ryšius su apeliatyvais: blunkant dėmenų reikšmei radosi sąsajų su pakitusia bendrine leksika, dėl ko ir galėjo išlikti dalis „išblukusiais“ laikomų dvikamienių asmenvardžių. Knygoje lietuvių asmenvardžiai skiriami į tris pagrindines grupes: tautiniai vardai, krikščioniškas vardynas, pravardės – recenzentės nuomone šios trys grupės nerodo asmenvardžių raidos etapų.

ENThe review discusses the study “Lietuvių asmenvardžiai” [Lithuanian Personal Names] by Zigmas Zinkevičius (2008). Using the heritage of personal names, the author seeks to recreate the old Lithuanian personal names from surnames and historical anthroponyms, and proposes new ideas concerning their development. The object of the book is two-stem Lithuanian names, their shortened forms, nicknames and personal names of Christian origin. Having substantiated the origin of these personal names, the author compiles much longer lists of two-stem names and shortened names than usual and expands stem inventories. Lithuanian names of Christian origin are analysed systematically; they are grouped (Hebrew, Greek, Latin, German, Slavic, etc.); “western” and “eastern” variants of Christian names and shortened forms as well as Lithuanian surnames are discussed. The author classifies nicknames into groups, identifies motives for giving nicknames and relates these personal names to appellatives. The book is valuable for the overview of the research of onomastics. It mentions major researchers of Lithuanian anthroponymy and their works. The reviewer considers the author’s remarks about “faded” two-stem personal names and their shortened forms to be most interesting and innovative. The ideas of the relationship between two-stem names and appellatives are important for the researchers of onomastics: with the meaning of elements fading there appeared connections with the changed common lexis, thus some “faded” two-stem personal names could have survived. Lithuanian personal names are grouped under three headings: national names, Christian onomastics, and nicknames; according to the reviewer, these three groups do not denote the stages of development of personal names.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27151
Updated:
2018-12-17 12:45:24
Metrics:
Views: 88    Downloads: 7
Export: