Innovation managament in Lithuanian enterprises : insight into daily practice

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Innovation managament in Lithuanian enterprises: insight into daily practice
Keywords:
LT
Efektyvumas; Inovacijos; Inovacijos, įvertinimas, efektyvumas, valdymas; Matavimas; Valdymas.
EN
Efficiency; Innovations; Innovations, measurement, efficiency, management; Management; Measurement.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje ekonomikoje mokslininkai ir vyriausybės beveik vienbalsiai laiko inovacijas ekonominio vystymosi varomąja jėga. Tai atsispindi tiek ilgalaikėse, tiek trumpalaikėse programose, kurių tikslas yra skatinti inovacijų įgyvendinimą. Tačiau reikia pažymėti, kad šių pastangų rezultatas ne visada yra patenkinamas. Straipsnyje siekiama atskleisti, kaip Lietuvos kompanijose suvokiamos inovacijos ir kaip vertinamas jų efektyvumas. Pirma tyrimo dalis skirta apibrėžti, kokia veikla laikoma inovatyvia. Rezultatai leis įvertinti, ar praktikoje vyraujantis supratimas atitinka teorinius apibrėžimus. Antroje pateikto tyrimo dalyje nagrinėjamas inovacinės veiklos matavimas, naudojamas Lietuvos įmonėse. Buvo apklaustos 429 kompanijos; buvo taikoma paprasta atsitiktinė atranka. Lietuvos kompanijos aiškiai neidentifikuoja inovacinės veiklos vystymo krypčių, todėl inovacijų matavimo sistemos yra prastai išvystytos, o tai neleidžia nustatyti tikslų ir stebėti nukrypimų. Inovacinės veiklos suvokimas ryškiai skiriasi. Praktiškai kompanijos investuoja į technologijų matavimą, o produkto inovacijos praktiškai nematuojamos. Inovacijų matavimui trūksta sisteminio požiūrio ir todėl tai atlikti efektyviai sunkiai įmanoma. Gauti rezultatai leidžia daryti išvadas apie inovacijų valdymo specifiką, kas, savo ruožtu, veda prie kompanijos imlumo egzogeninei aplinkai, t.y. rinkos signalams ir valstybės politikai.

ENThe paper aims to reveal how innovations are perceived in Lithuanian companies, and, how their efficiency has been evaluated. The first part of the research was devoted to the indication what activity is considered as innovative. The results would let us to asses if prevailing in practice understanding complies with theoretical definitions. The second part of presented research tackles innovation activity metrics used by Lithuanian enterprises. 429 companies have been questioned; probability sampling by simple random technique has been applied. Obtained results lead us to generalizations about innovation management specifics, what, in its turn, lead to revelation of companies’ susceptibility to exogenous environment, e. g., such as market signals and state policy. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25269
Updated:
2016-07-08 22:48:20
Metrics:
Views: 4
Export: