Selection of self-presentation strategies in negotiations and business meetings : factors influencing the choice

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Selection of self-presentation strategies in negotiations and business meetings: factors influencing the choice
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTSavęs pateikimas derybose ir verslo susitikimuose yra procesas, kurio metu viena besiderančioji pusė atstovauja savo organizacijai prieš kitą derybų dalyvį. Šis procesas vyksta tiek sąmoningu, tiek nesąmoningu lygiu ir paprastai yra motyvuotas troškimo patenkinti savo ar kitų poreikius. Straipsnyje siekiama išanalizuoti veiksnių, lemiančių savęs pateikimo strategiją, teorinius aspektus, juos sugrupuoti, nustatyti stimulus, įtakojančius asmens motyvaciją kuriant savo viešą įvaizdį, parinkti savęs pateikimo strategijas. Veiksniai, lemiantys savęs patekimo strategijos pasirinkimą yra padalinti į tris pagrindines grupes: individualūs asmeniniai veiksniai, tarpindividualūs veiksniai ir situaciniai (socialinės aplinkos) veiksniai, kurie gali būti sąlyginai priskirti prie išorinių veiksnių. Visi šie veiksniai yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir vieni su kitais sąveikaujantys ne tik pristatymo metu, bet taip pat ir pasirenkant tikslus ir būdus juos pasiekti. Tokiu būdu pirmiausia reiktų nustatyti stimulus, įtakojančius asmens motyvaciją kuriant savo viešą įvaizdį ir įtraukti ne tik norimo įvaizdžio pasirinkimą, bet taip pat ir sprendimą, kokios elgesio formos yra labiausia tinkamos, vystant tokį įvaizdį, t.y. pasirinkti savęs pateikimo strategijas. Taip pat yra svarbu atsižvelgti į kai kuriuos išorinius situacinius veiksnius ir visuomenėje egzistuojančias socialines normas, kurios gali įtakoti pristatymo planavimą ir atlikimą.Reikšminiai žodžiai: Savistaba; Savęs pristatymas; Savęs pristatymas, savęs pristatymo strategija, įspūdžio valdymas, savistaba, viešoji savimonė; Savęs pristatymo strategija; Įspūdžio valdymas; Impression management; Self-monitoring; Self-presentation; Self-presentation, strategy of self-presentation, impression management, public selfawareness, self-monitoring; Strategy of self-presentation.

ENFactors determining the choice of self-presentation strategies are broken up into three basic groups: individual personal factors, inter-individual factors, situational (of social environments) factors, which may be conditionally attributed to the outside factors. All these factors are closely interconnected and interacting not only during the presentation, but also selecting goals and ways to achieve them. Thus, first of all it should be necessary to define stimuli affecting the person’s motivation for creating his own image in publicity and including not only the choice of a desirable image, but also a decision, what forms of a behaviour are the most suitable for developing such an image, i. e. to select self-presentation strategies. It is also important to take into account some outside situational factors and the existing in the society social norms, which could influence the presentation planning and performance. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25227
Updated:
2016-07-30 17:25:39
Metrics:
Views: 21
Export: