Ekonominių svyravimų logistinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominių svyravimų logistinė analizė
Alternative Title:
Logistic analysis of economic fluctuations
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2009, Nr. 2 (14), p. 75-81
Keywords:
LT
Ekonominis ciklas; Ekonominė krizė; Kainų burbulas; Logistinis augimas; Logistinė kapitalo valdymo teorija.
EN
Economic crisis; Economic cycle; Logistic capital management theory; Logistic growth; Price bubble.
Summary / Abstract:

LTEkonominis augimas nėra betikslis ir chaotiškas. Jame, kaip ir kiekvienoje visuomeninio gyvenimo ar gamtos srityje, galima pastebėti pasireiškiančius rinkos ekonomikos vystymosi dėsningumus. Šiuos dėsningumus nagrinėja ciklinio ekonomikos vystymosi teorijos, sakančios, kad egzistuoja ekonominis ciklas – tam tikras svyravimas, pasireiškiantis bendroje ekonominėje šalies veikloje. Ekonomika, patirdama verslo ciklą, praeina augimo periodą su jį lydinčiu kritimu. Darbo tikslas yra atskleisti ekonominių ciklų susiformavimo priežastis, jų logistinę prigimtį, parodyti, kad ciklai susieti su ekonominio augimo galimybių išsekimu, išskirtinais atvejais – ekonominių burbulų susiformavimu. [...] Kapitalo nišos susitraukimas (prisotinimo efektas) yra pagrindinis veiksnys, lemiantis ekonominio burbulo susidarymą. Tuo tarpu burbulo dydį, t.y. burbulo išsipūtimo laipsnį lemia kiti, dažniausia psichologiniai veiksniai. Prisotinimo efektas veikia ne tik atskirų aktyvų rinkose, bet ir visos šalies ekonomikos mastu. Nagrinėjant šalies ekonominius svyravimus, galima įžvelgti grandininį procesą, kuomet atskirų investicijų kapitalo nišos sumažėjimas persiduoda gamybos šakai ir iššaukia jos nišos svyravimams, o gamybos šakų kapitalo nišos svyravimai iššaukia šalies BVP svyravimus. Esant neribotai kapitalo nišai ekonominiai burbulai nesusidaro. Kapitalo nišos susitraukimas ir jį lydintis burbulo efektas yra pagrindinis veiksnys, lemiantis ekonominio ciklo pabaigą. [Iš leidinio]

ENEconomic growth is not pointless and chaotic. As in every area of public life or nature, manifesting patterns of market economic development can be observed in it. These patterns are examined by theories of cyclical economic development which say that an economic cycle exists - a certain fluctuation which appears in the country’s overall economic activities. In experiencing the business cycle, the economy goes through a period of growth with the decline that accompanies it. The aim of the paper is to disclose the reasons for formation of economic cycles as well as their logistical nature, and to show that the cycles are linked with a depletion of opportunities for economic growth, and in exceptional cases - the formation of economic bubbles. Shrinkage of the capital niche (the saturation effect) is the main factor which determines the formation of an economic bubble. Meanwhile, the size of the bubble, i.e. the bubble’s degree of swelling, is determined by other, usually psychological, factors. The saturation effect works not only in the markets of individual assets, but also on the scale of the country’s entire economy. In analysing the country’s economic fluctuations, it is possible to perceive a chain process, when a decrease in the capital niche of individual investments passes on to the manufacturing branch and summons fluctuations of its niche, and capital niche fluctuations of manufacturing branches summon fluctuations in the country’s GDP. In the presence of an unlimited capital niche, economic bubbles do not form. Capital niche shrinkage and the accompanying bubble effect are the primary factors which determine the end of an economic cycle.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25003
Updated:
2018-12-20 23:25:56
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: