Konkurencingumo vertinimo metodologinės problemos ir ribotumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konkurencingumo vertinimo metodologinės problemos ir ribotumas
Alternative Title:
Methodological problems and limitations of competitiveness evaluation
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2010, t. 11, Nr. 1, p. 5-11
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTKonkurencingumas išreiškia reliatyvią, t. y. santykinę, įmonės, ūkio šakos, regiono, šalies ar šalių grupės (ekonominę, socialinę, technologinę ir kt.) poziciją kitų įmonių, ūkio šakų, regionų, šalių bei jų grupių atžvilgiu. Konkurencingumas pirmiausia laikytinas sudėtinga ekonomine kategorija, turinčia mažiausiai tris lygmenis: makro- (šalies ekonomika), mezo- (regiono, ūkio šakos ekonomika) ir mikro- (įmonės ekonomika). Kiekvienas iš jų turi savitumų ir tam tikrų unikalių rodiklių, naudojamų konkurencingumo vertinimo procese. Konkurencingumo vertinimas ekonomiškai reikšmingas dėl kelių priežasčių: pirma, tai procesas, leidžiantis nustatyti analizuojamos šalies ekonomikos stiprybes bei silpnybes, siekiant subalansuotos ir darnios ekonomikos plėtros; antra, konkurencingumo vertinimas sudaro prielaidas kurti efektyvius ekonomikos dalyvių stimuliavimo bei motyvavimo instrumentus, nes identifikuoja jų prekių, paslaugų ir veiklos rūšių specifikos formuojamus konkurencinius pranašumus ir padeda prognozuoti jų gebėjimą (ar gebėjimo stoką) atlaikyti kitų ekonomikos dalyvių konkurencinį spaudimą.Konkurencingumo vertinimo metodikos, skirtingos savo aprėptimi ir paskirtimi, turi esminį bendrą bruožą – jos leidžia nustatyti vertinamo objekto santykinę poziciją kitų analogiškų (tos pačios rūšies) objektų atžvilgiu, remiantis sukurta vertinimo kriterijų ir rodiklių sistema. Konkurencingumo vertinimo problemos skirstytinos į teorines, t. y. susijusias su koncepciniais ir metodiniais apribojimais, bei praktines, išreiškiančias konkrečias konkurencingumo vertinimo metodikų taikymo problemas. Nuo metodikos išsamumo ir detalizavimo laipsnio tiesiogiai priklauso ne tik vertinimo rezultatų tikslumas, vertingumas, bet ir vertinimo proceso sudėtingumas, metodikos taikymo sąnaudos bei tikslingumas. Pagrindinės metodologinės problemos, kylančios konkurencingumo vertinimo procese, – tai bendros, aiškios konkurencingumo sampratos trūkumas ir vertinimo metodikų sukeliamas ribotumas. Praktiniu lygiu susiduriama su laiko ir finansinių išteklių stoka bei informacijos prieinamumo sudaromais apribojimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konkurencingumas; Konkurencingumo vertinimas; Konkurencingumo vertinimo metodikos; Konkurencingumo vertinimo problemos; Konkurencingumo vertinimo ribotumas; Vertinimo metodikos; Competitiveness; Competitiveness evaluation; Competitiveness evaluation limitations; Competitiveness evaluation methods; Competitiveness evaluation problems; Evaluation methods.

ENThe concept of competitiveness describes the relative, or comparative, position of a company, industry, region, country or a group of countries with regard to other business firms, industries, countries, and groups of countries. According to Ivanov (2008), first of all, competitiveness is a complex economic phenomenon which has at least 3 levels: macro- (national economy), mezo- (regional economy, industry), and micro- (company economy). […] It must be emphasized that the evaluation of competitiveness is economically relevant for a number of reasons: first, it is a process which enables to identify all the strengths and weaknesses of a national economy, striving for balanced and sustainable economic growth; second, the evaluation of competitiveness provides the basis for the creation of efficient economic stimulation instruments, as it identifies the competitive advantages of goods and services, and enables to forecast their ability to compete with analogical goods and services in local and foreign markets. Various competitiveness evaluation methods, which differ in terms of scope and application aim, have an essential common feature - they enable to define the relative position of an object with regard to other analogical objects by the use of various evaluation criteria and competitiveness indicators. The main evaluation problems that arise at the theoretical, or methodological, level are: the absence of a definite, clear, and solid concept of competitiveness; and the limitations caused by various evaluation methods. […]. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24419
Updated:
2020-12-03 20:36:15
Metrics:
Views: 75    Downloads: 23
Export: