Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalių santykių dinamika 1918-1939 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalių santykių dinamika 1918-1939 metais
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
342 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Lietuvos ir Čekoslovakijos politinio bendradarbiavimo kryptys — Pirmieji Lietuvos ir Čekoslovakijos kontaktai: Lietuvos pripažinimas de jure, stojimas į Tautų Sąjungą ir diplomatinių santykių užmezgimas — Dvišalių diplomatinių santykių pagrindiniai bruožai 1921-1939 metais: Lietuvos atstovavimas Čekoslovakijoje; Čekoslovakijos atstovavimas Lietuvoje; Lietuvos ir Čekoslovakijos prezidentų vaidmuo palaikant dvišalius diplomatinius santykius — Čekoslovakijos pozicija dėl Lietuvos užsienio politikos problemų trečiajame dešimtmetyje: Lietuvos santykiai su Lenkija ir Vilniaus klausimas 1919-1920 metais; Lietuvos ir Lenkijos santykių problemiškumas 1923-1927 metais; Klaipėdos krašto problema ir Čekoslovakijos interesai — Čekoslovakijos požiūris į Baltijos Antantės sudarymą 1934 metais — Derybos dėl Rytų pakto 1934-1935 metais: Lietuvos ir Čekoslovakijos politinio bendradarbiavimo raiška — Lenkijos vaidmuo Lietuvos ir Čekoslovakijos užsienio politikoje 1934-1937 metais — Klaipėdos klausimo svarstymai Čekoslovakijos oficialiuosiuose sluoksniuose 1934-1939 metais — Lietuvos nuostatos dėl Čekoslovakijos ir Vokietijos politinių santykių 1934-1937 metais raidos — Čekoslovakijos laikysena Lenkijai 1938 metais įteikus ultimatumą Lietuvai — Čekoslovakijos ir Vokietijos santykių 1938-1939 metais vertinimai Lietuvoje — Lietuvos ir Čekoslovakijos ekonominių ryšių plėtra 1918-1939 metais — Ankstyvasis 1918-1923 metų ekonominio bendradarbiavimo periodas — Lietuvos importo ir eksporto 1923-1929 metais apibūdinimas — Pasaulinės ekonominės krizės įtaka dvišaliams prekybos santykiams — Lietuvos ir Čekoslovakijos derybos ir susitarimai dėl prekybos1932-1939 metais — Lietuvos eksporto į Čekoslovakiją kryptys ketvirtajame dešimtmetyje ir kontingentų problema —Pasikeitusios Lietuvos importo politikos įtaka dvišalei prekybai 1932-1939 metais — Čekoslovakijos vaidmuo plečiant pramonę Lietuvoje — Lietuvos ir Čekoslovakijos karinis bendradarbiavimas 1918-1939 metais — Dvišalių karinių ryšių sklaida — Lietuvos karininkų kvalifikacijos kėlimas Čekoslovakijoje — Čekoslovakija - karinės technikos tiekėja Lietuvai — Lietuvos ir Čekoslovakijos kultūrinių ryšių sklaida 1918-1939 metais — Publicistika, literatūra, kinas — Muzika ir teatras — Švietimas ir mokslas — Išvados — Summary — Šaltiniai ir literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
1918-1940. Lietuva tarpukario metais.
Reviews:
Recenzija leidinyje Studia interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. 2014, 8, p. 125-129
Summary / Abstract:

LTLietuvos tarptautinės padėties 1918–1939 m. tyrimuose daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos kaimyninėms ir pasaulio didžiosioms valstybėms. Šioje knygoje siekiama nubrėžti naują tyrimo kryptį, susijusią nors ir ne su kaimynine, bet netolima valstybe. Knygos tyrimo objektas – Lietuvos ir Čekoslovakijos santykių raidos pagrindiniai bruožai, veiksniai ir aspektai 1918–1939 metais. Darbe siekiama ištirti Lietuvos ir Čekoslovakijos santykius, įvertinti tarptautinės politikos įtaką jiems ir atskleisti minėtu laikotarpiu išryškėjusias dvišalių santykių tendencijas. Analizuojant neskelbtus dokumentus ir aktualią literatūrą knygoje nagrinėjamos keturios pagrindinės skirtingais laikotarpiais pasireiškusios Lietuvos ir Čekoslovakijos santykių kryptys. Atskleidžiamas abiejų šalių oficialių atstovų požiūris į svarbiausias šalių problemas ir jų kėlimą tarptautiniu lygiu, dvišalių santykių plėtrą. Analizuojami ne tik politiniai santykiai, bet ir ekonominis bendradarbiavimas, Čekoslovakijos interesai plėsti eksportą į Lietuvą, dvišalių kultūrinių ryšių plėtra, ypatingas karinis bendradarbiavimas XX a. trečiajame dešimtmetyje ir Lietuvos pasitikėjimas Čekoslovakijos karine pramone ketvirtajame dešimtmetyje. Lietuvos ir Čekijos neskelbtos archyvinės medžiagos analizė leidžia atskleisti dvišalių santykių dinamiką, tam tikrų ryšių aktualumą priklausomai nuo aplinkybių, skirtingus interesus, netapatų dvišalių santykių traktavimą. Analizuojant dvišalius santykius ieškoma bendrų sąlyčio taškų, Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalis bendradarbiavimas traktuojamas kaip nuoseklus procesas.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublika; Čekoslovakijos Respublika; Politinis bendradarbiavijmas; Ekonominis bendradarbiavimas; Dvišalis susitarimas; Prekybos balansas; The Republic of Lithuania; The Republic of Czechoslovakia; Political cooperation; Economic cooperation; Two-sided agreement; Trade balance.

ENAll the previous studies of Lithuania’s international situation in 1918–1939 mainly focus on the states neighbouring Lithuania and the major powers. This book seeks to outline a new direction for research, which is related to a close state, although not a Lithuania’s neighbour. The object of the research presented in the book is the key features, factors and aspects of development of relations between Lithuania and Czechoslovakia in 1918–1939. The work seeks to analyse the relations between Lithuania and Czechoslovakia and reveal the tendencies in their mutual relations during the above period. When analysing unpublished documents and relevant literature, the book analyses four main directions in the relations between Lithuania and Czechoslovakia in different periods. The book reveals the attitude official representatives of the both countries had on key problems of the state and the development of the mutual relations. The book does not only focus on political relations, but analyses the economic cooperation between the countries, Czechoslovakia’s aspirations to expand export to Lithuania, development of mutual cultural relations, the special military cooperation in the third decade of the 20th c. and Lithuania’s confidence in Czechoslovakia’s military industry in the fourth decade. The analysis of unpublished Lithuanian and Czech archive material allows revealing the dynamics of relations between the both states, different interests, and different interpretation of bilateral relations. When analysing the bilateral relations between these states, the authors seek for points of contact, and Lithuania and Czechoslovakia’s relations are interpreted as a coherent process.

ISBN:
9789955335283
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24119
Updated:
2022-06-06 10:48:25
Metrics:
Views: 73    Downloads: 20
Export: