Patyčių problema ir jos prevencijos bendrojo lavinimo mokykloje analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patyčių problema ir jos prevencijos bendrojo lavinimo mokykloje analizė
Alternative Title:
Analysis of problem of bullying and its prevention at comprehensive school
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 4 (25), p. 127-135
Keywords:
LT
patyčios; auka; patyčių iniciatorius; skriaudėjas; patyčių prevencija; prevencinės programos; Patyčios mokykloje; prevencinė programa.
EN
bullying; victim; bullying initiator; offender; bullying prevention; bullying prevention programmes.; Bullying at scool; prevention programme.
Summary / Abstract:

LTPasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, Lietuvoje apie 70 proc. vaikų bent kartą yra patyrę bendraamžių patyčias, beveik trečdalis mokykloje patiria dažnas (2-3 kartus per mėnesį arba dažniau) kitų patyčias. Patyčios mokykloje - didelė problema, susijusi su moksleivių sveikatos sutrikimais, negatyviomis gyvensenos ypatybėmis. Patyčių prevencijos mokykloje organizavimas apsaugotų vaikus nuo somatinės ir psichinės sveikatos problemų bei rizikingo elgesio. Straipsnyje išryškinami pagrindiniai sėkmingą patyčių prevenciją lemiantys veiksniai, aptariamos prevencinių priemonių taikymo galimybės skirtinguose bendrojo lavinimo mokyklos sisteminiuose lygmenyse. Straipsnio tikslas - išsiaiškinti patyčių prevencijos bendrojo lavinimo mokyklose organizavimo galimybes vadybiniu ir edukaciniu aspektu. Atliktas teorinio lygio tyrimas parodė, kad patyčios mokykloje - užfiksuotas fenomenas daugelyje pasaulio šalių. Šiandien susiduriama su patyčių įvardijimo problema. Įvairių šalių mokslininkai jas apibūdina skirtingai. Patyčioms būdingas pasikartojamumas, nelygus jėgos santykis tarp aukos ir skriaudėjo bei sąmoningas skausmo ir kančios silpnesniam asmeniui sukėlimas. Išskiriamos tiesioginės, netiesioginės, verbalinės, rašytinės, fizinės, seksualinės patyčios, bei patyčios, kylančios dėl asmenybinių ypatumų. Patyčios tiek jų iniciatoriui, tiek aukai sukelia trumpalaikių ir ilgalaikių padarinių.Patyčių prevencijos vykdomos mokyklos (patyčių raiškos tyrimų organizavimas, patyčių prevencijos strateginio plano parengimas, patyčių prevencinės komandos suformavimas, suaugusiųjų kompetencijos tobulinimas ir kt.), klasės (prevencijos integravimas į mokymo planus, bendravimo tarp mokinių skatinimas, klasės taisyklių sukūrimas, socialinių gebėjimų ugdymas ir kt.) ir individualiu (pagalba patyčių aukai bei jo skriaudėjui) lygmenims. Visos mokyklos bendruomenės aktyvus bendradarbiavimas, suaugusiųjų egzistuojančios problemos pripažinimas, griežtas prevencinių programų taisyklių laikymasis, apgalvotas prevencinių programų tikslų formulavimas, problemos sprendimo priemonių parinkimas, socialinių įgūdžių ugdymas, atidus vykdomos prevencijos koordinavimas bei jos vykdymas ankstyvajame mokykliniame amžiuje, prevencijos formų įvairovė, suaugusiųjų kompetencijos tobulinimas - tai pagrindiniai veiksniai, lemiantys patyčių prevencijos sėkmę. [Iš leidinio]

ENAccording to data of World Health Organization there are approximately 70 percent of children in Lithuania who have experienced bullying from their coevals at least once, and almost one third of them are being bullied at school often (2-3 times a month or even more frequently). Bullying at school is a big problem, which is related to pupils' health disorders, negative aspects of way of living and etc. Organizing bullying prevention at school could protect children from somatic and psychological problems of health and risky behaviour. Main determinant factors of successful prevention of bullying are emphasized in this article. The view is also focused on the possibilities to use preventive measures on different levels of comprehensive school. The aim of the research in aspects of education and management is to clear up possibilities of organizing bullying prevention at comprehensive school. The research has showed that bullying at school takes place in many countries. There is a problem of bullying definition today. Scientists from different countries provide different definitions of bullying. There are some characteristic features of bullying such as recurrence; unequal power relations between victim and offender and conscious infliction of pain and suffering for the weaker person. It is possible to distinguish direct, indirect, verbal, written, physical, sexual bullying and bullying because of personal features. Bullying has long-term or short-term consequences for the initiator of bullying and for the victim too.The main factors which are the basis for bullying prevention success are organizing bullying prevention at school (to carry out researches into bullying manifestation; to prepare bullying prevention strategy; to form groups for bullying prevention; to develop adults' competencies and etc.), in the class (to integrate bullying prevention into curriculum; to encourage communication among pupils; to create class rules; to develop social skills and etc.) and on the individual level (help for the victim and for the offender and etc.). Active cooperation of entire school community, recognition of bullying problem from adults, following rules of prevention programmes, paying considerable attention to formulated aims of preventive programmes, looking for the problem solving aids, social skills development, careful coordination of prevention, implementation of these programmes in early childhood, variety of prevention forms, development of adults' competencies are important factors for success ofbullying prevention. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22466
Updated:
2018-12-17 12:32:01
Metrics:
Views: 101    Downloads: 18
Export: