Legal issues concerning judicial control of the legality of normative administrative acts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Legal issues concerning judicial control of the legality of normative administrative acts
Alternative Title:
Norminių administracinių aktų teisėtumo teisinės kontrolės problemos
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2009, Nr. 2 (116), p. 167-186
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administracinis procesas; Administracinė justicija; Administracinių bylų teisena; Norminis administracinis aktas; Administrative procedure law; Administrative justice; Administrative proceedings; Normative administrative act.
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Socialinės teisės / Social rights.
EN
Administrative justice; Administrative procedure law; Administrative proceedings; Normative administrative act.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos konstitucinės norminių administracinių aktų teisėtumo užtikrinimo prielaidos, bylų dėl pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą proceso teisinio reglamentavimo problemos. Konstitucinis Teismas prisideda prie hierarchinės teisinės sistemos užtikrinimo, spręsdamas ar įstatymas arba kiti Seimo priimti teisės aktai atitinka Konstituciją bei ar Prezidento ar Vyriausybės priimti aktai atitinka Konstituciją ir įstatymus (Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalis). Tačiau teisės aktai, kuriuos priima kitos vykdomosios valdžios institucijos arba savivaldybės, nepatenka į konstitucinio teisingumo sistemą. Savo 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarime Konstitucinis Teismas pareiškė, kad negalimos tokios teisinės situacijos, kai nebūtų įmanoma teisme patikrinti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja tie teisės aktai (jų dalys), kurių atitikties Konstitucijai kontrolė Konstitucijoje nėra priskirta Konstitucinio Teismo jurisdikcijai, inter alia ministrų išleisti teisės aktai, kiti žemesnės galios poįstatyminiai teisės aktai, taip pat vietos savivaldybių institucijų išleisti teisės aktai. Šių teisės aktų teisėtumo kontrolėj nuo tada, kai pradėjo funkcionuoti administracinių teismų sistema, priskiriama administracinių teismų kompetencijai.Norminių administracinių aktų teisminės kontrolės procesas yra specifinis, o teisė kreiptis į administracinį teismą su pareiškimu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra suteikta apibrėžtam subjektų būriui. Be to, norminio administracinio akto sampratos formalizavimas įstatymuose ne visuomet atitinka teisės mokslo bei teisminės praktikos vystymosi tendencijas. Administracinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl norminio administracinio akto teisėtumo, nesprendžia administracinio ginčo dėl konkretaus suinteresuoto asmens pažeistos teisės, o tik patikrina ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) atitiktį aukštesnę galią turinčiam teisės aktui. Toks ginčo dėl norminių administracinių aktų teisėtumo pobūdis suponuoja būtinumą tokių bylų procesą reglamentuoti specialiomis normomis. [Iš leidinio]

ENThe Article analyses constitutional preconditions which secure the legitimacy of administrative normative acts, concept of administrative normative act in jurisprudence of administrative courts and procedural problematic aspects in review of legality of normative administrative acts. The article summarizes jurisprudence of the Supreme administrative court of Lithuania, which forms the notion of an administrative act. Court practice on this issue is very important, because the procedure of judicial review of normative administrative acts is specific because the right to file a petition for the review of administrative normative acts is provided only to an expressly defined group of subjects. The Law on Administrative Proceedings provides only notions of normative and individual legal acts; however, administrative law doctrine together with normative and individual legal acts lays down one more type of administrative acts - composite administrative acts. These are the acts, which contain both legal norms and individual orders. This formalisation of the concept of the normative administrative act by law, which does not in all cases correspond to the tendencies of development of legal doctrine, prevents flexible judicial interpretation of the notion of normative administrative acts. The object of review of legality of a normative administrative act is not an individual dispute arising from specific substantial administrative legal relation but normative legal acts adopted by institutions of the executive.Administrative court, while deciding a case concerning the legality of normative administrative act, does not resolve administrative dispute concerning the infringed rights of a specific interested person but verifies the compliance of a contested normative administrative act (or parts thereof) with legal acts of superior power. Therefore, the nature of the dispute concerning the examination of legality of such normative administrative acts, in author's opinion, requires special rules for such proceedings. However, the procedure of this category of administrative cases is conducted according to the common procedural norms which regulate resolution of administrative disputes concerning rights infringed or interests secured by the law. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22211
Updated:
2022-01-17 12:31:08
Metrics:
Views: 32    Downloads: 11
Export: