Assessment of the integration of the accounting information system in small and medium Lithuanian enterprises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of the integration of the accounting information system in small and medium Lithuanian enterprises
In the Journal:
Ekonomika. 2009, t. 88, p. 144-163
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Accounting information system; Business process integration; E-Government.; Smulkios ir vidutinės įmonės; Apskaita; Apskaitos informacinė sistema; Verslo procesų integracija; E-valdžia; Small and medium business (SME); Accounting; E-Government.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; E-valdžia; Smulkios ir vidutinės įmonės; Verslo procesų integracija.
EN
Accounting information system; Business process integration; E-Government; E-Government.; Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LTApskaitos informacinė sistema (AIS) vaidina esminį vaidmenį pateikiant finansinę informaciją vadovybės sprendimams organizacijoje. AI sistemos pateiktos informacijos panaudojamumas ir vertė didele dalimi priklauso nuo jos savalaikiškumo ir kokybės. Abi šias charakteristikas galima pagerinti įtraukiant į informacijos parengimą nefinansinius dalininkus ir ją pakartotinai taikant daugelyje verslo procesų. Tyrimo tikslas buvo ištirti AIS integracijos modelius Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse ir nustatyti būtinas sąlygas ir kliūtis jų ir verslo procesų bei išorinių informacijos sistemų integracijai. Buvo aplankyta eilė Lietuvos verslo kompanijų ir ištirtos jų informacinės sistemos. Buvo kalbėtasis su apskaitininkais ir ištirti susiję dokumentai. Tyrimo objektas buvo problemos, kurios iškyla naudojant sprendimų priėmimui įstaigos apskaitos informacijos sistemos pateiktą kitų funkcinių sričių informaciją. Taip pat buvo išanalizuoti apskaitos informacijos parengimo ir pateikimo išoriniams dalininkams klausimai. Tyrimo rezultatai parodė, kad smulkių ir vidutinių verslo įmonių apskaitos informacijos sistemos yra silpnai integruotos į jų verslo partnerių ir valstybės institucijų sistemas, nors integracijai būtinos sąlygos kai kuriais atvejais yra sudarytos. Kliūtys, kurios trukdo glaudesnei integracijai su išorinėmis sistemomis yra santykinis programinės įrangos nelankstumas, šiuolaikinių informacijos ir komunikacijos technologijų trūkumas ir didelės investicijos. Norint paskatinti glaudesnę sistemų integraciją, turi būti įdiegta į paslaugas orientuota architektūra, ir kompanijos turėtų atsiverti duomenų integracijai, adaptavimui ir plėtrai.

ENAn accounting information system (AIS) plays a key role in providing the financial information for decision making within an organization. The degree of usability and value of the information provided by an AIS largely depends on its timeliness and quality. Both can be improved by the participation of the non-financial stakeholders in its preparation, and by its reuse across multiple business processes. The goal of the research was to investigate AIS integration models in Lithuanian small and medium enterprises, and to determine the prerequisites and obstacles for their integration with the business processes and external information systems. A number of Lithuanian business companies were visited to investigate their information systems. Interviews with the accounting personnel were conducted and the related documentation was inspected. The object of the research was a set of problems concerned with the use of the information provided by the entity's accounting information system in other functional areas for decision making purposes. Issues involving the preparation and communication of the accounting information for the use of external stakeholders were considered as well.The results of the research showed that the degree of integration of the accounting information systems of small and medium Lithuanian enterprises with their business partners and state institutions remains low, although prerequisites for the integration in some cases are in place.. Obstacles that preclude closer integration with external the systems are the relative inflexibility of the accounting software, the lack of use of the contemporary information and communication technologies, and high investments. To encourage closer integration within the systems, the Service Oriented Architecture should be provided, and be open for Data Integration, easy customization, and extensibility. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21725
Updated:
2020-10-23 19:57:13
Metrics:
Views: 32    Downloads: 3
Export: