Collaboration between a social pedagogue and a class master in solving social problems of pupils

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Collaboration between a social pedagogue and a class master in solving social problems of pupils
Alternative Title:
Socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo bendradarbiavimas sprendžiant mokinių socialines problemas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr.2 (16), p. 24-31
Keywords:
LT
Socialinė pedagogika; Mokytojas; Bendradarbiavimas ir komunikacija; Socialinė problema..
EN
Social pedagogue; Class master; Collaboration; And communication; Social problem..
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo tikslas - atskleisti socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo bendradarbiavimo ypatumus sprendžiant mokinių socialines problemas. Tyrimo uždaviniai: 1) aptarti veiksnius, darančius įtaką socialinių pedagogų ir klasės auklėtojų bendradarbiavimui; 2) atskleisti socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo vaidmenis ir veiklą sprendžiant socialines problemas mokykloje; 3) nustatyti socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo asmenines savybes, kurios daro teigiamą įtaką bendradarbiavimui. [...] Taikant anketinės apklausos metodą įvertintas socialinių pedagogų ir klasės auklėtojų požiūris į savo atliekamus vaidmenis, asmenines savybes ir tarpusavio bendradarbiavimą. [...] Nustatyta, kad socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai atlieka skirtingus vaidmenis sprendžiant socialines vaikų problemas. Socialiniai pedagogai atlieka tarpininkų ir pagalbininkų vaidmenis, rečiau veikia kaip advokatai ir ekspertai. Klasės auklėtojai atlieka gero klasės psichologinio klimato kūrėjo ir auklėtinių pagalbininko bei rėmėjo vaidmenis. Socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai suvokia savo vaidmenis, padeda mokiniams ir su jais susijusiems žmonėms suvokti iškilusias problemas ir tarpininkauja jas sprendžiant. Taigi socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai daro įtaką klasės ir mokyklos bendruomenės veiklai bei vaikų socializacijos procesui mokykloje. [...] Abi respondentų grupės svarbiausiu veiksniu sėkmingam bendradarbiavimui laiko komandinio darbo principus (veiksmų derinimą, bendrų tikslų iškėlimą), tarpusavio supratimą ir palaikymą. [Iš leidinio]

EN[...] School as a social organization is denned by clear membership in school community, social roles, work order, outside control and orientation to the final result. School as a social institution is characterized by social control, self-expression, and possibility to change the standards of behaviour and meet individual needs of community members. A pupil, a social pedagogue and a class master are the main participants in the process of socialization at school and success of the process depends on their interaction. The article discusses the peculiarities of collaboration between a social pedagogue and a class master in solving social problems of pupils. The research revealed that social pedagogues and class masters perform different roles in solving problems of pupils. According to the social pedagogues, their primary role is that of a mediator, a helper, an advocate, a psychologist or an expert. According to the class masters, their main role is to be creators of a good psychological climate in class, to be helpers and supporters to their pupils. The research clarified personal features of social pedagogues and class masters that positively influence collaboration when solving social problems of pupils. These features are love for children and wish to help them; ability to communicate. The social pedagogues stated that discipline and non-attendance are the greatest problems at school. The class masters consider learning difficulties, discipline, and conflictful relations to be the most important. The research revealed that teamwork principles and mutual understanding positively influence collaboration. Both social pedagogues and class masters consider individual responsibility and trust in other specialist's competences to be important in collaboration. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21191
Updated:
2018-12-17 12:28:02
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: