The Research on opinions and needs for learning and developing in Lithuanian organizations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Research on opinions and needs for learning and developing in Lithuanian organizations
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje vykstantys globalizcijos procesai su savo privalumais ir trūkumais skatina geopolitinius, technologinius ir kultūrinius pasikeitimus, kurie neišvengiamai įtakoja Europos Sąjungą, o taip pat ir Lietuvą. Žinios ir kūrybingumas tampa pagrindiniu socio – ekonomikos vystymosi varikliu. Tik pelningos įmonės šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis gali būti nuolat klestinčios ir siekiančios pažangos. Tai pasiekiama tik tobulinant organizacinę kultūrą ir organizacijos mokymąsi. Šiame straipsnyje autorė kelia tokius pagrindinius uždavinius, kaip išanalizuoti organizacinės kultūros ir organizacijos mokymosi koncepcijas, tyrimo pagalba įvardinti organizacijos kultūros ir organizacijos mokymosi poreikius ir galimybes. Organizacijos vystymasis - tai nėra vienos srities veiklą apimantis dalykas. Dažnai atsitinka taip, kad įvairių problemų sprendimas organizacijoje nėra trumpalaikis procesas. Jo sėkmę lemia specifiniai reikalavimai (vadybinių procesų supratimas, gebėjimas reaguoti į pasikeitimus, gebėjimas suvienyti įmonės ar įstaigos darbuotojus bendro tikslo siekimui, asmeninės savybės, kūrybiškumas ir t.t.) Remdamasi atliktais tyrimais, autorė pateikia tokias išvadas: - žinių siekiančios organizacijos apibūdinamos kaip besimokančios organizacijos; - mokymasis yra palyginti nuolatinis specifinės individualios elgsenos keitimasis; - viešosios apklausos tyrimas parodė, kad didžioji dalis respondentų norėtų tobulinti savo žinias ir gebėjimus. - gamybinės ir paslaugų įmonės organizacinį mokymąsi, organizacinę kultūrą supranta kaip naujų technologijų diegimą, o jų veikla orientuota į vartotoją.Reikšminiai žodžiai: Organizacija; Vystymas; Problemos; Vadyba; Organizacijos mokymasis; Nuomonė; Veiksniai; Organization; Development; Problem; Management; Learning process; View; Factors; Respondents.

ENGlobalization processes together with their advantages and disadvantages promote geopolitical, technological and cultural changes that necessarily influence the European Union and Lithuania. Knowledge and creativity becomes the main engine for the socioeconomic development. Only the profitable companies under present market conditions can constantly prosper and make progress. It can be achieved only by improving organizational culture and organization learning. In this article the author raises the main tasks such as analyse of the conceptions of organizational culture and organization learning, naming the needs and opportunities of organizational culture and organization learning with the help of researches. Organization development is not a subject that covers the activities of only one sphere. It often happens that solution of various problems in an organization is not a temporary process. Its success is determined by specific requirements (understanding of management processes, ability to react to changes, ability to unite a company’s or organization’s employees for reaching the common aim, personal traits, creativity, etc). On the basis of the researches that were carried out, the author presents the following conclusions: - organizations seeking for knowledge are described as learning organizations; - learning is relatively a constant change of specific individual behaviour. - research of public inquiry revealed that the majority of respondents would like to improve their knowledge and abilities. - manufacturing and service companies perceive organizational learning and organizational culture as introduction of new technologies and their activity is oriented to a consumer.

ISBN:
9955120746
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2106
Updated:
2020-12-15 10:53:54
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: