Depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtra : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtra: monografija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2008.
Pages:
214 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Diskusiniai depresinių regionų darbo rinkos sampratos ir jos tyrimo klausimai — Diskusiniai depresinių regionų sampratos ir jų išskyrimo kriterijų klausimai — Regionų sampratos ir jų klasifikavimo problemos — Depresijos sąvoka ekonomikoje. Probleminio ir depresinio regiono samprata — Nedarbas - pagrindinis depresinių šalies regionų bruožas — Regionų darbo rinkos plėtros problemos — Lietuvos regioninės politikos kryptys ir orientyrai — Esminiai teorinių metodologinių darbo rinkos, kaip sistemos, klausimų aspektai — Regionų darbo rinkos problemų sprendimų patirtis — Depresinių regionų darbo rinkos diferenciacijos problemų tyrimai — Užsienio šalių patirtis ieškant veiksmingo užimtumo politikos modelio — Veiksmingos užimtumo politikos bruožai — Pirmojo skyriaus išvados — Depresinių šalies regionų darbo rinkos analizė — Metodologinės darbo rinkos politikos programų efektyvumo vertinimo problemos — Depresinių šalies regionų darbo rinkos analizės etapai — Demografinių procesų tendencijos ir jų poveikis probleminių šalies regionų darbo rinkos plėtrai — BVP apskrityse ir nedarbo lygio savivaldybėse - pagrindinių socialinės ekonominės raidos rezultatus identifikuojančių rodiklių - analizė — Darbo rinkos struktūros ir kitimo tendencijų ypatumai probleminiuose šalies regionuose — Užimtumas — Nedarbas — Darbingo amžiaus gyventojai, nedalyvaujantys darbo rinkoje — Savivaldybių socialinės ekonominės raidos tendencijas lemiančios rodiklių grupės: faktorinės analizės rezultatai — Šalies savivaldybių grupavimo rezultatai pagal socialinės ekonominės raidos rodiklius — Pirmojo klasterizavimo varianto rezultatai — Antrojo šalies savivaldybių klasterizavimo varianto rezultatai — Trečiasis klasterinės analizės variantas (šalies savivaldybių ekonominės raidos dinaminių tendencijų įvertinimas) —Šalies savivaldybių grupavimo rezultatų apibendrinimas — Registruoto nedarbo rodiklis - patikimas depresinės padėties indikatorius. Logistinės regresijos rezultatai — Antrojo skyriaus išvados — Depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtros kryptys ir priemonės — Makro lygmens sprendimai — Šakinių programų plėtojimas — Socialinės apsaugos sistemos lygmens sprendimai — Darbo rinkos lygmens sprendimai — Trečiojo skyriaus išvados — Pagrindinės išvados — Literatūra — Summary — Apie autorę.
Keywords:
LT
Darbo rinka / Labour market; Nedarbas / Unemployment; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas - remiantis sistemine depresinių šalies regionų, kaip probleminių teritorijų grupės, socialinės ekonominės raidos analize atskleisti šių regionų išskyrimo būtinumą, operatyvaus jų išskyrimo kriterijus ir darbo rinkos plėtojimo priemonių kompleksą. Monografijoje pristatomas tyrimas remiasi sektorinės analizės logika, pagal kurią nagrinėjama depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtros problema suprantama kaip visos ūkinės sistemos regioninis ir darbo rinkos problemų pjūvis. Nuo bendriausiųjų temos klausimų aptarimo pirmajame darbo skyriuje - sampratos, klasifikavimo sistemos, konkrečių kriterijų, regionų ir darbo rinkos bei socialinės apsaugos sistemų plėtojimo patirties apibendrinimo - pereinama prie nagrinėjamos problemos ypatumus atspindinčių elementų analizės: remiantis statistiniais matematiniais metodais, atmetimo būdu atrenkami patikimai ir operatyviai probleminę ir depresinę padėtį charakterizuojantys rodikliai. Preliminariai išskirti probleminiai šalies regionai tiriami siekiant identifikuoti veiksnius, turinčius didžiausią įtaką depresinių šalies regionų darbo rinkos situacijai formuotis. Problemos kompleksinės analizės baigiamasis etapas - trečiajame darbo skyriuje, kur pagrindžiami depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtros sprendimai, kurių kompleksinio taikymo sinergetinis efektas užtikrintų geresnius depresinių šalies regionų, o tuo pačiu ir visos šalies, socialinės ir ekonominės raidos rezultatus.Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Darbo rinkos plėtros priemonės; Darbo rinkos rodikliai; Depresinis regionas; Nedarbas; Regioninė diferenciacija; Socialinis ekonominis reiškinys; Socialinė ekonominė raida; Užimtumas; Žmogiškasis kapitalas; Depressed regions; Employment; Human capital; Labour market; Regional differentiation; Socio-economic development; Socio-economic phenomenon; Solutions for the labour market development; The labor market; The labor market indicators; Unemployment.

ENBased on the systematic analysis of socio-economic development of depressed regions of the country as problem territory groups, the monograph aims to reveal the necessity to distinguish these regions, the criteria of their operative segregation as well as the set of measures to develop the labour market. The study presented in the monograph is based on the logic of sectoral analysis, according to which the investigated problem of the development of the labour market of the country’s depressive regions is perceived as the regional and labour market problem section of the entire economic system. The first chapter starts with a discussion of the most general issues of the topic: concept, classification system, specific criteria, generalisation of the experience of the development of regions and labour market as well as social security systems, and moves to the analysis of elements reflecting the characteristics of the investigated problem: based on statistical mathematical methods, elimination is used to select indicators that reliably and expeditiously characterise the problem and depressive situation. Preliminarily distinguished country’s problem regions are investigated in order to identify factors that mostly affect the formation of the labour market situation in the depressive regions of the country. The final stage of the complex analysis of the problem is discussed in the third chapter, which substantiates the solutions of the development of the labour market of depressive regions; the synergy effect of integrated application of these solutions would ensure better results of the social and economic development of depressive regions and the entire country.

ISBN:
9789955647522
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20750
Updated:
2020-12-27 13:41:48
Metrics:
Views: 52
Export: