Kompanijų veiklos internacionalizavimas ir tarptautinių rinkų įsisavinimo strategijų formavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompanijų veiklos internacionalizavimas ir tarptautinių rinkų įsisavinimo strategijų formavimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
126 lap
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Other Editions:
Habil. darbo santrauka: Internacionalization of companies' activities and formation of strategies for foreign markets expansion Kaunas : VMU, 2000 46 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTTarptautinis marketingas teoriniu požiūriu yra mažiausiai išnagrinėta marketingo sritis. Lietuvos įmonėms, norinčioms plėtoti veiklą užsienio šalyse, iškyla problema - kaip suformuoti tarptautinio marketingo strategiją, nustatyti, kokie pasirinkti ir taikomi skverbimosi į užsienio rinkas būdai gali leisti pasiekti greitesnių ir geresnių ekonominių rezultatų. Taikomojo mokslinio pobūdžio problema buvo ištirti, kaip ekonomikos transformavimosi iš planinio į rinkos ūkį sąlygos lemia veiklos internacionalizavimo procesų vyksmą. Habilitacinio darbo tyrimo objektas - ūkinės organizacijos veiklos internacionalizavimo procesas ir jį sąlygojantys veiksniai. Tyrimo metodologijos ašis yra ūkinės veiklos internacionalizavimo koncepcija, kurios suformavimui didelės įtakos turėjo užsienio mokslininkų darbai, skirti įvairiems kompanijų veiklos užsienio rinkose teoriniams aspektams. Pagrindiniai mokslinio tyrimo metodai buvo teorinė problemos analizė, pagrįsta kitų šalių mokslininkų darbų išvadomis ir samprotavimais, dokumentų analizė, apklausa, stebėjimas bei autoriaus atlikta duomenų ir tyrimo rezultatų, atspindinčių ūkio įmonių ir įvairių šalių rinkų internacionalizavimo procesus, sintezė. Darbe sukurtas teorinis kompanijos internacionalizacijos proceso modelis, siejantis tos veiklos subjekto planus su jo galimybėmis, atskleisti šį procesą atspindintys kokybiniai požymiai. Nustatyti naujų užsienio rinkų pasirinkimą lemiantys veiksniai, išskirti tų veiksnių skirtumai mažoms ir vidutinėms bei didelėms įmonėms. Suklasifikuoti mažų ir vidutinių bei didelių įmonių eksporto tikslai. Šie rezultatai leis įmonių vadovams optimaliau formuoti būsimas rinkų pasirinkimo strategijas.

ENInternational marketing is the least explored marketing area from theoretical point of view. Lithuanian companies, aiming to expand their activities in foreign markets, have to solve the problem of developing their marketing strategies and detecting what market penetration methods will give faster and better results in foreign markets. Scientific application problem of this thesis is to research how the transformation of planning economy to the market one affects market internationalisation process. The subject of this thesis for Habilitated Doctor Degree is internationalisation of economic organisations’ activities and factors of such process. The axle of the research methodology is the concept of economic activity internationalisation which was formed on a basis of foreign scientists' works on various theoretical aspects of corporate activities abroad. The main methods of this scientific research are the following: theoretical problem analysis based on foreign scientist’s findings, document analysis, surveying, and monitoring; plus data analysis and synthesis of research results reflecting market internationalisation processes of various countries and companies, performed by the author. In boundaries of this thesis , the author created theoretical model of company internationalisation process connecting activity plans of economical subjects with their abilities and disclosing qualitative features of this process. The author identified factors that affect the selection of new markets abroad, researched differences of those factors on small, medium-sized, and large companies, and classified export objectives of small, medium-sized, and large companies. These results will be helpful for company managers in more optimal planning of market selection strategies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10555
Updated:
2022-02-07 20:09:13
Metrics:
Views: 28
Export: