Šiuolaikinės mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raiška personalo savivaldaus mokymosi sklaidos procesuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raiška personalo savivaldaus mokymosi sklaidos procesuose: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2009.
Pages:
172 p + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 metais Šiaulių universitete. Dr. disert. (social. m.) – Šiaulių universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Expression of features of contemporary school as a learning organisation in the dissemination of personnel's self-direct learning processes Šiauliai : Lucilijus, 2009 48 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe nagrinėjama mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raiška mokyklos personalo (vadovų ir mokytojų) savivaldaus mokymosi procesuose. Atlikus edukacinių, vadybinių, filosofinių šaltinių analizę, pagrindžiami mokyklos kaip ypatingo besimokančios organizacijos tipo bruožai bei personalo mokymosi procesai organizacijoje, mokyklos personalo savivaldaus mokymosi kompetencijos savišvietos ir saviugdos procesuose. Empirinėje darbo dalyje aprašoma kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodologija bei argumentuojamas tyrimo instrumentų (anketinės apklausos), content analizės ir statistinių duomenų analizės metodų pasirinkimas. Atlikus kiekybinį tyrimą, taikant anketinę apklausą, identifikuota mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raiška, mokyklos personalo mokymosi poreikis bei savivaldaus mokymosi kompetencijos. Atlikus bendrojo lavinimo mokyklų strateginių planų content analizę, nustatyta kaip reiškiasi besimokančios mokyklos bruožai bei įprasminamos personalo nuostatos savivaldžiam mokymuisi mokyklos misijoje, vizijoje, strateginiuose tiksluose. Teorinių ir empirinių disertacinio tyrimo duomenų pagrindu parengtos rekomendacijos švietimo politikams (nacionalinio ir regioninio lygmens), bendrojo lavinimo mokyklų vadovams bei pedagogams, orientuojančios į mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų stiprinimą, įjungiant personalą į savivaldaus mokymosi procesus, kuriuose yra ugdomas sąmoningai valdomo savaiminio mokymosi visą gyvenimą kompetencijos. [anotacija iš LMT tinklapio]

ENThe dissertation deals with the problem of the school as a learning organisation feature expression in the processes of school personnel’s (administrating and teaching staff) self-direct learning. The analyses of educational, managerial and philosophical sources helped to substantiate the typical features of the school as a specific learning organisation, the personnel’s learning processes in the organisation, school personnel’s competences of self-direct learning in the processes of self-educating and self-training. The empirical part of the work describes the methodology of quantitative and qualitative researches, suggests the reasons for the choice of the research instruments (questionnaire), the application of such methods as content and statistic data analyses. The quantitative research based on application of the questionnaire helped to identify the expression of the school features as a learning organisation, the necessity of school personnel’s learning and the competences of self-direct learning. The content analysis of strategy plans suggested by schools of general education exhibited the forms in which the school features as a learning organisation get their expression, however, determined the personnel’s attitudes towards self-direct learning recorded in the texts of school mission, vision and strategy goals. On the bases of the dissertation theoretical and empirical research data the recommendations for educational politicians (of national and regional levels), for administrating and teaching staff of the general education school are suggested; the recommendations aim at the strengthening of the school features as a learning organisation via involving the personnel into the processes of self-direct learning where the competences of life long unintentional learning grows into the type of deliberately planned learning.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20582
Updated:
2014-02-07 20:09:11
Metrics:
Views: 76
Export: