Karinis rengimas Lietuvos mokykloje (1929-1940 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karinis rengimas Lietuvos mokykloje (1929-1940 m.)
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2009.
Pages:
319 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Vyresniųjų mokinių karinis rengimas: Praktinis darbo organizavimas; Teorinis pagrindimas ir didaktiniai patarimai — Karinis rengimas pradžios mokyklose ir jaunesnėse aukštesniųjų mokyklų klasėse: Praktinis realizavimas; Teorinis pagrindimas ir didaktiniai nurodymai — Studentija ir karinis rengimas — Pedagogų opozicija prieš karinį rengimą — Karinis rengimas užsienyje XX a. 3–4 dešimtmečiuose — Kaip prisimenamas ir vertinamas karinis patriotinis auklėjimas nepriklausomoje Lietuvoje — Karinio rengimo sistemos Lietuvoje pagrindėjai ir kūrėjai — Išvados — Santrauka (lietuvių ir anglų k.) — Sutrumpinimai — Literatūra ir šaltiniai — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Aukštoji mokykla; Karinis rengimas; Kariuomenė / Army; Pradinė mokykla; Vidurinė mokykla; Visuomenė; Visuomenė..
EN
Higher school; Military training; Primary school; Secondary school; Society..
Summary / Abstract:

LT1929-1940 m. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų vyresniosiose klasėse ir specialiosiose vidurinėse mokyklose buvo įvestas karinis rengimas: vykdavo jo pamokos, mokinių manevrai, šaudymo pratybos ir varžybos, buvo organizuojamos mokinių ekskursijos į kariuomenės dalis ir Karo muziejų. Karinį rengimą dėstė tikrosios tarnybos ar atsargos karininkai. Didžiulį vaidmenį vaidino to meto visuomenėje pradžios mokyklų mokytojai. Mat, buvo baigiama įvesti visuotinį privalomą vaikų mokymą keturmetėje, o vėliau ir šešiametėje pradžios mokykloje. Šių mokyklų mokytojai dažnai buvo vieninteliai arba gausiausi inteligentijos atstovai tuomet itin tankiai gyventuose kaimuose ar miesteliuose. Jie ne tik mokė vaikus, kurių daugumai pradinis išsilavinimas buvo vienintelis organizuotas jų mokymasis, bet ir aktyviai dalyvaudavo visuomeninių organizacijų veikloje. Todėl nuo 1929 m. pradėti organizuoti karinio rengimo kursai ir pradžios mokyklų mokytojams bei mokytojoms. Baigę juos, mokytojai galėjo sėkmingiau derinti visų mokomųjų dalykų mokymą su pradiniu kariniu mokinių rengimu, o taip pat vadovauti šiam rengimui visuomenėje. Kursų organizavimu nesitenkinta. Karinio rengimo disciplina imta dėstyti mokytojų seminarijose ir Respublikos pedagoginiame institute Klaipėdoje, rengusiuose pradžios mokyklų mokytojus. Vėliau Aukštuosiuose Kūno kultūros kursuose buvo pradėta rengti kūno kultūros ir karinio rengimo mokytojus vyresniosioms klasėms. Krašto apsaugos ministerija suteikdavo mokykloms visą reikalingą pagalbą. Kariuomenės dalys ar Šaulių sąjungos būriai būdavo įpareigojami padėti mokykloms organizuoti mokinių manevrus, šaudymo pratybas ir varžybas, ekskursijas.Buvo rūpinamasi, kad mokyklos gautų reikiamą literatūrą karinio rengimo mokymui. Aktyviai dalyvavo ir studentija: Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos žemės ūkio akademijos studentai organizuodavo įvairius karinius renginius savo aukštosiose mokyklose, talkino visuomenei šioje srityje. Visuomenės karinis rengimas, mokytojų vykdytas mokyklose, davė savo vaisių. Pirmiausia per mokyklas, jose organizuotus viešus renginius, buvo sukeltas didesnis visuomenės susidomėjimas kariuomene, pagarba jai, prisimintos Nepriklausomybės kovos, jų didvyriai - visa tai užtikrino karinį patriotinį auklėjimą. Ši veikla pravertė pokario partizaninėse kovose, kurios, lyginant su kitomis valstybėmis, okupuotomis SSRS, Lietuvoje buvo labiausiai masinės ir ilgiausiai tęsėsi. Nemažą vaidmenį suvaidino ir pradinis medicininis sanitarinis mokytojų ir jaunimo rengimas kursuose ir mokyklose: taikos, karo metu ir pokario kovose dažnai būtent tai užtikrino būtinosios medicininės pagalbos suteikimą nutolusių nuo gydymo įstaigų kaimų gyventojams. Sukaupta mokinių karinio rengimo patirtis yra naudinga. Ją galima panaudoti dabartinėje ir ateities Lietuvos mokyklose, orientuojant mokinius pasirinkti profesionalaus kario kelią, stiprinant karinį patriotinį auklėjimą. [Iš leidinio]

ENIn the period between the year 1929 and 1940, military training was introduced for senior pupils of general education schools and special secondary schools of Lithuania. Lessons of military training, maneuvers, shooting exercises and contests for pupils took place; excursions of pupils to military units the Military Museum were arranged. Teachers of military training were officers of active service or retirees. Teachers of primary schools played a very important role in the society of those times. The introduction of universal compulsory education of all children at four-year - later six-year - primary school was being completed. Often teachers of primary schools were the only and most abundant representatives of intelligentsia in populous villages and boroughs of that period. They taught children (for a majority of those children, the primary education was the last phase of their organized training) and took an active part in the activities of public organizations. So, courses for teachers of primary schools (both males and females) in military training were arranged since the year 1929. After completion of such courses, the teachers were able to integrate more successfully the initial military training in the totality of all other subjects and to guide this training in the community. However, the project on military training was not ended by arranging the courses. The study subject of military training was introduced at normal schools and the Republic Pedagogical Institute in Klaipėda where teachers for primary schools studied. Later, teachers of physical training and military training for senior pupils were qualified at Higher Physical training courses.The Ministry of National Defense provided any needed assistance to schools. Military units or detachments of Lithuanian Union of Riflemen were obliged to help schools in arranging maneuvers, shooting exercises and contests as well as excursions for pupils. Schools were provided with the relevant references for military training. Students were active as well: for example, students of Vytautas Magnus University and Agricultural Academy organized various arrangements in military training at their higher schools and helped the community in this sphere. Military training of the society executed by schools and teachers was fruitful. First of all, public events arranged by schools increased an interest of the community in the Army and respect to it; the struggle for the Independences and its heroes were recalled and all these circumstances improved the military patriotic education. It was very important in the postwar partisan struggles that were most abundant and long in Lithuania, as compared to other states occupied by the USSR. The initial medical and sanitary training of teachers and youth at the courses and at school played an important role as well. Often it predetermined the well-timed providing emergency medical aid in villages situated far away from any medical institutions in peacetime and wartime as well as during the postwar struggle.The accumulated experience in the sphere of military training of pupils was very useful. It can be applied in the today and future Lithuanian school for orienting pupils towards choosing a career of a professional military man and for improving the military patriotic education. [From the publication]

ISBN:
9789955423850
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20203
Updated:
2022-05-10 15:05:04
Metrics:
Views: 37
Export: