Chieftains and traders looking East - the Late Roman and Early Germanic Period contacts between the Eastern Baltic and the Southern Scandinavian area

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Chieftains and traders looking East - the Late Roman and Early Germanic Period contacts between the Eastern Baltic and the Southern Scandinavian area
Alternative Title:
Vadai ir pirkliai žiūrint į rytus - Senojo geležies amžiaus pabaigos ir didžiojo tautų kraustymosi laikotarpio pradžios ryšiai tarp Rytų Pabaltijo ir pietų Skandinavijos
In the Journal:
Archaeologia Baltica . 2000, t. 4, p. 81-88
Notes:
Santrauką į liet. kalbą vertė V. Kazakevičius. LDB Open.
Keywords:
LT
Ankstyvasis germaniškasis laikotarpis; Gintaro prekyba; Kontaktai; Pietų Skandinavija; Pirkliai; Prekeiviai; Prekyba; Romėniškojo importo rūšys; Rytinis Baltijos regionas; Rytų Baltijos ir Pietų Skandinavijos regionai; Rytų Pabaltijys; Ryšiai; Senasis geležies amžius; Skandinavija; Tautų kraustymosi laikotarpis; Vadai; Vėlyvasisi romėniškas laikotarpis
EN
Amber trade; Chieftains; Contacts; Early Germanic period; Eastern Baltic; Eastern Baltic Region; Eastern Baltic and Southern Scandinaviean area; Late Roman Period; Roman period; Scandinavia; Southern Scandinavia; Trade; Traders; Types of Roman Import
Summary / Abstract:

LTNe tik publikacijų kalba dažnai pastato barjerą tarp Rytų Pabaltijo archeologinių tyrinėjimų supratimo, bet iš dalies ir tai, jog trūksta archeologinės medžiagos kartografavimo. Žemėlapiai apima arba vakarų Skandinaviją ir Vokietijos pajūrį, arba Lenkijos, Sambijos ir Rytų Pabaltijo teritorijas. Kai Rytinės Baltijos jūros pakrantės vaizduojamos be simbolių, tai atrodo, kad medžiagos jose apskritai nėra. Tas pat yra ir su Danijos teritorijos kartografavimu, kai simboliai išdėstomi žemėlapio pakraštyje, taip dingsta, pavyzdžiui, Bornholmas. Akivaizdūs duomenys apie prekybinius ir galbūt kitokius ryšius tarp pietvakarinės Skandinavijos ir Vakarų Romos imperijos provincijų Senojo geležies amžiaus pabaigoje - didžiojo tautų kraustymosi pradžioje, taip pat su Rytų Pabaltiju ir iš čia toliau iki Juodosios jūros. Pastebimi ir ryšiai nusidriekę tarp Danijos ir pietryčių Europoje buvusios Černiachovo-Sintana de Mures kultūros. Archeologiniai tyrinėjimai Baltijos valstybėse rodo, kad buvo glaudūs kontaktai tarp rytų ir vakarų - tarp Baltijos valstybių ir Lenkijos iš vienos pusės ir Danijos iš kitos. Naujos publikacijos parodė, kad vakarų baltų kultūra vystėsi glaudžiame kontakte su kitais Baltijos jūros regionais, kaip antai: Centrine Europa, Skandinavija ir Suomija. Baltijos regiono medžiaga yra svarbi kitiems germanų pasaulio regionams, ypač Romos imperijos provincijoms. Tačiau teorija, kad Rytų Pabaltijys nebuvo nepertraukiamai įtrauktas į prekybos tinklą, yra nepatikima. Jau I a. po Kr. rašytiniai šaltiniai mini tokius ryšius buvus. Vis daugiau ir daugiau dirbinių pastaraisiais metais kartografuojant susidaro painus paveikslas, kuris komplikuoja atsakymą apie ryšių tarp įvairių regionų kilmę ir kokiais ryšiais jie buvo susieti. [Iš leidinio]

ENNot only language of publications frequently creates a barrier to understanding of archaeological research in the Eastern Baltic Region, but also lack of cartography of archaeological material. Maps cover either Western Scandinavia and the German seaside, or the territories of Poland, Sambia and the Eastern Baltic Region. When eastern coasts of the Baltic Sea are shown without symbols, it seems that they have no material at all. The situation concerning the cartography of the Danish territory is the same: when symbols are displayed on the edge of the map, for example, Bornholm disappears. Data is obvious on trade and, perhaps, other relations between southwestern Scandinavia and provinces of the Western Roman Empire at the end of the Early Iron Age and at the beginning of the Migration Period, also with the Eastern Baltic Region and further on to the Black Sea. Ties can also be noticed between Denmark and the Santana de Mures–Chernyakhov culture in southeastern Europe. Archaeological research in the Baltic States indicates close contacts between the East and the West – the Baltic States and Poland on the one side and Denmark on the other. New publications show that the Western Baltic culture developed in close contact with other Baltic Sea regions, such as Central Europe, Scandinavia and Finland. Material of the Baltic Region is significant to other regions of the Germanic world, in particular, provinces of the Roman Empire. A theory, however, that the Eastern Baltic Region was not continuously included in the trade network is unreliable. Back in the 1st century AD, written sources mentioned such relations as existing. Cartography of a considerably increasing number of items in recent years has created a confusing picture which complicates an answer about the origin of ties between various regions and what kind of relations they maintained.

ISSN:
1392-5520, 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19689
Updated:
2018-12-17 10:44:31
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1