Draudimo teisė : nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo teisė: nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos ypatumai
Publication Data:
Vilnius : RDI grupė, 2009.
Pages:
237 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Autoriaus žodis — Įvadas — Sutrumpinimai — Nepriklausomi draudimo tarpininkai: samprata ir vaidmuo draudimo sistemoje — Nepriklausomų draudimo tarpininkų samprata — Bendriausia sąvoka - draudimo tarpininkas — Pagrindinės draudimo tarpininkų rūšys — Nepriklausomų draudimo tarpininkų genezė — Nepriklausomų draudimo tarpininkų požymiai ir sąvoka — Nepriklausomų draudimo tarpininkų atskyrimas nuo kitų draudimo tarpininkų — Atskyrimo reikšmė — Nepriklausomų draudimo tarpininkų atskyrimas nuo priklausomų draudimo tarpininkų — Nepriklausomų draudimo tarpininkų veikla ir jos reikšmė — Dalyvavimas teikiant draudimo paslaugas — Dalyvavimas tenkinant klientų poreikius turėti draudimo apsaugą — Dalyvavimas vykdant draudimo sutartį — Nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos sąlygos — Situacija iki Direktyvos — Europos Sąjungos teisės aktai — Veiklos sąlygos kai kuriose Europos valstybėse — Direktyva ir jos įgyvendinimas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse — Registracija — Išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimai — Reikalavimai reputacijai — Profesinės civilinės atsakomybės draudimas — Klientų apsauga, susijusi su draudimo sutarties šalių mokėjimais viena kitai — Nuolatinis nustatytų reikalavimų vykdymas — Nepriklausomų draudimo tarpininkų veikla keliose valstybėse — Nepriklausomų draudimo tarpininkų teisė teikti paslaugas ir įsisteigimo teisė bei jų reglamentavimas Direktyvoje — Draudimo brokerių įmonių veikla kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse — Kitų Europos Sąjungos valstybių narių nepriklausomų draudimo tarpininkų veikla Lietuvoje — Užsienio valstybių nepriklausomų draudimo tarpininkų veikla Lietuvoje —Nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos valstybinė priežiūra — Nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos valstybinės priežiūros tikslai — Prižiūrimi asmenys — Draudimo brokerių įmonės — Draudimo brokeriai — Kitų Europos Sąjungos valstybių narių nepriklausomi draudimo tarpininkai — Užsienio valstybių nepriklausomų draudimo tarpininkų filialai — Priežiūros institucija ir pagrindinės jos funkcijos — Draudimo brokerių savivaldos reikšmė nepriklausomų draudimo tarpininkų valstybinės priežiūros aspektu — Bendrieji teisinių santykių, atsirandančių tarp nepriklausomų draudimo tarpininkų, klientų ir draudikų, aspektai — Dvejopo (dvipusio) teisinio santykio problematika — Teisinis santykis tarp nepriklausomo draudimo tarpininko ir kliento — Sutartis su klientu ir jos pobūdis — Tęstinis santykis — Teisinis santykis tarp nepriklausomo draudimo tarpininko ir draudiko — Santykių pobūdis, kai sudaryta sutartis su klientu — Galimi susitarimai, kai sudaryta sutartis su klientu — Draudimo tarpininkavimo veiklos vykdymas pagal sutartį su draudiku — Nepriklausomų draudimo tarpininkų pareigos — Nepriklausomo draudimo tarpininko pareigos, kai sudaroma sutartis su klientu — Nepriklausomo draudimo tarpininko pareigos, kai veikiama pagal sutartį su draudiku — Nepriklausomų draudimo tarpininkų civilinė atsakomybė — Nepriklausomo draudimo tarpininko civilinės atsakomybės pobūdis — Nepriklausomo draudimo tarpininko civilinė atsakomybė klientui — Civilinė atsakomybė, kai veikiama pagal sutartį su klientu — Civilinė atsakomybė, kai veikiama pagal sutartį su draudiku — Nepriklausomo draudimo tarpininko civilinė atsakomybė draudikui — Civilinė atsakomybė, kai su klientu sudaryta sutartis — Civilinė atsakomybė, kai veikiama pagal sutartį su draudiku — Nepriklausomo draudimo tarpininko civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims —Netiesioginiai civilinės atsakomybės ribojimo būdai — Tiesioginiai civilinės atsakomybės ribojimo būdai — Nepriklausomų draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės draudimas — Civilinės atsakomybės draudimo tikslai — Bendrieji civilinės atsakomybės draudimo tikslai — Profesinės civilinės atsakomybės draudimo tikslai nepriklausomų draudimo tarpininkų požiūriu — Profesinės civilinės atsakomybės draudimo tikslai nukentėjusių trečiųjų asmenų požiūriu — Pagrindinės nepriklausomų draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygos — Draudimo objektas — Draudiminis įvykis — Nedraudiminiai įvykiai — Draudimo suma — Nepriklausomų draudimo tarpininkų atlyginimas — Nepriklausomų draudimo tarpininkų atlyginimo samprata — Teisės reikalauti atlygio atsiradimo sąlygos — Nepriklausomo draudimo tarpininko veikla — Draudimo sutarties sudarymas ir draudimo įmokos sumokėjimas — Priežastinis ryšys tarp nepriklausomo draudimo tarpininko veiklos ir draudimo sutarties sudarymo — Nepriklausomų draudimo tarpininkų atlyginimo atskleidimo problematika — Nepriklausomų draudimo tarpininkų atlyginimas: naujos tendencijos — Išvados — Šaltinių ir literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
Civilinė atsakomybė; Draudimas / Insurance; Nepriklausomi draudimo tarpininkai.
Summary / Abstract:

LTDraudimo sandorių rinka sudaro svarbią visų civilinių sandorių sistemos dalį. Knygoje analizuojami teisiniai santykiai, atsirandantys dėl nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos. Draudimo tarpininkai yra svarbi grandis tarp draudimo sutarties šalių - draudiko ir draudėjo. Nuo šių subjektų veiklos ir profesionalumo dažnai priklauso draudimo sandorių sėkmė ir draudimo sutarties šalių teisinė padėtis. Knygoje išsamiai analizuojami svarbiausi nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos klausimai, atskleidžiama nepriklausomų draudimo tarpininkų teisinės padėties problematika, aptariami ir kritikuojami šių subjektų veiklos reguliavimas ir vykdymas Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje, apžvelgiami nepriklausomiems draudimo tarpininkams keliami profesiniai ir veiklos reikalavimai, nagrinėjami šių subjektų profesinių pareigų turinys ir tarpininkų civilinės atsakomybės specifika, įvertinami galimi nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos teisinio reguliavimo Lietuvoje pokyčių poreikiai. Lietuvoje galiojantį ir praktikuojamą nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos modelį galima vadinti specifiniu, nukrypstančiu nuo pagrindinės šių subjektų veiklos koncepcijos - nepriklausomumo. Draudimo tarpininkams leidžiama įsipareigoti konkretiems draudikams dėl jų draudimo sutarčių siūlymo potencialiems draudėjams. Tokio reguliavimo teisinis padarinys: dauguma nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklą Lietuvoje vykdo pagal sutartis su draudikais, prisiimdami įsipareigojimus jiems. Knygoje kritikuojama susidariusi situacija, parodomi šio reiškinio neigiami padariniai ir siūlomi būdai, kaip šią problemą būtų galima spręsti.

ENThe insurance contract market makes up an important part of the entire system of civil transactions. This book analyses the legal relations which arise due to the activities of independent insurance brokers. Insurance brokers are an important link between the parties to the insurance contract - the insurer and the policyholder. The success of the insurance agreement and the legal status of the parties to the insurance contract often depend on the activities and professionalism of these subjects. In the book, the most important issues of independent insurance broker activities are analysed in detail, the problems of their legal status are disclosed, the regulation and execution of their activities in the jurisdiction of the Republic of Lithuania are discussed and criticised, the professional and operational requirements demanded of them are surveyed, the contents of their professional duties and the specifics of their civil liability are examined, and possible needs for change in the legal regulation of independent insurance broker activities in Lithuania are assessed. The model for independent insurance broker activities that is in force and practiced in Lithuania could be called specific, diverging from the main concept of the activities of these subjects - independence. Insurance brokers are permitted to obligate themselves to specific insurers regarding their insurance contract offers to potential policyholders. The legal consequence of such a regulation is that the majority of independent insurance brokers carry out activities in Lithuania according to contracts with insurers, under obligations to them. The book criticizes the present situation, shows the negative effects of this phenomenon, and suggests ways in which this problem might be solved.

ISBN:
9786099505350
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19650
Updated:
2020-11-06 20:36:29
Metrics:
Views: 39
Export: