Liubeko ir Magdeburgo teisių raiška Europoje viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liubeko ir Magdeburgo teisių raiška Europoje viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais
Alternative Title:
Development of the Lübeck and Magdeburg law in Europe in the middle ages and in the early new ages
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2008, t. 17, p. 29-50. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį
Keywords:
LT
Viduramžių miestas; Vokiečių miestų teisės; Saksų-Magdeburgo teisė; Liubeko teisė; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
EN
Medieval city; German towns' laws; Saxon-Magdeburg Law; Lubeck Law; Kulm Law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje tarpdalykiniu ir tarptautiniu požiūriais analizuojamas aktualus Europos teisės istorijos ir miestų istorinės kultūros fenomenas, kurio kontekste traktuotinas ir Liubeko bei Kulmo teisių privilegijų (atitinkamai XIII a. ir XV a.) suteikimas viduramžių Klaipėdai. Liubeko ir Magdeburgo teisių bei pastarosios atmainos Kulmo teisės problematiką įvairiais aspektais tyrinėja daugelio Europos valstybių istorikai, teisės ir kultūros istorijos specialistai, tačiau Lietuvos mokslo literatūroje ši tematika nėra sistemiškiau pristatyta. Todėl remiantis Vokietijos ir kitų šalių mokslininkų apibendrinamojo pobūdžio tyrimais, straipsnyje pateikiami Liubeko, Magdeburgo ir Kulmo teisių istorinės raidos bruožai. Analizuojama vokiečių viduramžių miestų teisių genezė, sklaidos priežastys ir būdai. Nagrinėjamos istorinės aplinkybės, nulėmusios būtent Liubeko ir Magdeburgo teisių plėtrą į rytus brandžiaisiais ir vėlyvaisiais viduramžiais bei ankstyvaisiais naujaisiais laikais, pristatomi jų plitimo mechanizmai, chronologija, statistika ir arealai, nušviečiami šaltiniai ir transformacijos. Aptariamas Kulmo teisės susiklostymo istorinis kontekstas. Bendrais bruožais nagrinėjama šių teisių likimas Vidurio Rytų Europoje ir reikšmė. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes polysemous phenomenon of the history of European law and historical culture of European cities, the part of which is granting the privileges of the Lbeck and Kulm Law to Klaipėda in the Middle Ages. The development of the Lbeck and Magdeburg Law and the modification of the latter, the Kulm Law, is researched by historians, law and culture history experts of many European countries in various aspects, however, this phenomenon has not been systematically presented in the Lithuanian research literature. Therefore, basing the present investigation on the generalized analyses of the researchers working in Germany and in other countries, the article introduces the features of the historical development of the Lbeck, Magdeburg and Kulm Law. This article accords a particular attention to the analysis of the genesis of the medieval German towns' laws, as well as the reasons and ways of their dispersion. The article also investigates the historical circumstances and factors which determined the expansion of the Lbeck and Magdeburg Law in the Middle Europe and to the East of Europe during the Middle and the Early New Ages. The ways, chronology, and area of the transfer eastwards of these laws are introduced. The sources and transformations of these laws are also analyzed in the article. The historical context of the emergence of the Kulm Law is discussed. The significance of these laws in the Middle and East Europe is presented in general outline in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18572
Updated:
2022-01-19 23:19:20
Metrics:
Views: 44    Downloads: 11
Export: