Deminutyvų seka ir funkcionavimas tekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Deminutyvų seka ir funkcionavimas tekste
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2002, t. 46, p. 59-71
Keywords:
LT
Deminutyvai; Stilistikos sritis; Konkordansas; Ekspresinė priemonė; Deminutyvų funkcijos; Deminutyvo vieta.
EN
Diminutives; The domain of stylistics; The concordance; An expressive device; Functions of the diminutive; The position of the diminutive.
Summary / Abstract:

LTDeminutyvas yra lietuvių kalbai būdinga žmonių, gyvūnų, daiktų charakterizavimo, jausmo perteikimo priemonė. Įvairūs deminutyvinių vedinių reikšmės atspalviai ypač ryškūs tautosakos kūriniuose: tai pastebėjo jau L. Rėza, vėliau tuos vedinius aptarė B. Sruoga, A. Piročkinas ir kiti. Išsamiausiai deminutyvų vartojimą lietuvių liaudies dainose išanalizavo K. Aleksynas. Lietuvių kalbininkai daugiausia dėmesio skiria mažybinių (maloninių) žodžių darybai, pabrėžia deminutyvų aksiologinį aspektą. Deminutyvai ypač aktualūs mokslininkams, gvildenantiems stilistikos problemas. Ir literatūrologai, ir kalbininkai pabrėžia mažybinių (maloninių) žodžių svarbą minties raiškai, tačiau apie deminutyvų funkcijas tekste tėra pareikšta viena kita pastaba, vienas kitas pasvarstymas1, todėl straipsnyje deminutyvų funkcionavimą tekste siekiama aptarti kiek detaliau. Lietuvių kalbos deminutyviniai vediniai ir jų pamatiniai žodžiai gali būti vartojami greta ar beveik greta (kontaktinė padėtis) arba labiau nutolę (distancinė padėtis). Deminutyvai pamatinių žodžių atžvilgiu užima postpoziciją ar prepoziciją arba vartojamas dviejų mažybinių (maloninių) žodžių derinys. Tekste deminutyviniai vediniai atlieka keturias funkcijas: dvi pagrindines (susijusias su vedinių daryba) - tikslinamąją ir vertinamąją, bei dvi papildomas - estetinę ir teksto siejamąją. Priklausomai nuo deminutyvinio vedinio vietos pamatinio žodžio atžvilgiu, nuo to paties ar skirtingo denotato (referento) žymėjimo, minėtosios funkcijos išryškėja skirtingai. Kartais jas dar pabrėžia greta mažybinio (maloninio) žodžio vartojamos kitos kalbos priemonės.

ENIn the Lithuanian linguistic tradition, diminutives are described as an expressive device belonging to the domain of stylistics. Diminutives are often used in combination with their basic nouns. The two can be used in immediate juxtaposition or be separated from each other. The diminutive may either precede or follow the basic word, and sometimes the two patterns are combined. The examples (from the concordance compiled by the Centre of Computational Linguistics of Kaunas University and from literary and publicistic writing) reveal four Junctions of diminutives, two of them basic (specifying and evaluative), and two secondary (aesthetic and cohesion-enhancing). A diminutive can perform several functions at the same time. The above-mentioned functions can also receive various degrees of emphasis, depending on the position of the diminutive, the type of diminutive and its referential status. Sometimes these properties are additionally marked by other linguistics devices. [From the publication]In the Lithuanian language, diminutives are the means of conveying feelings and characterizing people, animals, and objects. Various connotations of meanings of diminutive derivatives are particularly visible in folklore; this was noticed already by L. Rėza; and then those derivatives were discussed by B. Sruoga, A. Piročkinas, and others. The use of diminutives in Lithuanian folk songs was the most comprehensively analyzed by K. Aleksynas. Lithuanian linguists focus on formation of the diminutive, and highlight axiological dimension of diminutives. Diminutives are particularly interesting to the researchers who study stylistic problems. Both, literaturologists and linguists, emphasize the importance of diminutives in the expression of thoughts, but functions of diminutives in texts are not explicitly discussed; thus the article aims to more detail reveal functions of diminutives in texts. In Lithuanian language, diminutive derivatives and their basic expressions may be used adjacently or almost adjacently (contact position), or more distantly (distant position). In respect of the basic words, diminutives take a postposition or a preposition; or a composition of two diminutives is used. In texts, diminutive derivation perform four functions: two major (related to the formation of derivatives), i.e. evaluation and correction, and two additional, i.e. aesthetic and text connection. Depending on the location of diminutive derivative in respect to the basic word, and the same or different marking of denotation (referent), functions perform in different ways. Sometimes they are pointed out by addition linguistic means used next to a diminutive.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Etnolingvistika / Aloyzas Gudavičius. Šiauliai : K.J. Vasiliausko įm., 2000. 181 p.
  • Kalbos vartosena ir tvarkyba / Pranas Kniūkšta. Vilnius : LKI leidykla, 2001. 594 p.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
  • Retorika : iškalbos stilistika / Regina Koženiauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. 461 p.
  • Žodžių darybos teorija / Vincas Urbutis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 391 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18511
Updated:
2018-12-17 11:02:14
Metrics:
Views: 44    Downloads: 10
Export: