New public management : theoretical and practical aspects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
New public management: theoretical and practical aspects
Alternative Title:
Naujoji viešoji vadyba: teorinis ir praktinis aspektai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 5 (55), p. 44-50
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - atskleisti teorinį ir praktinį naujosios viešosios vadybos (NVV) pagrindinių principų aspektus. Rinkos ekonomika kelia naujų reikalavimų viešųjų organizacijų vadybai. Naujosios viešosios vadybos esmė - viešajame sektoriuje taikyti privataus sektoriaus verslo nuostatas, mažinant biurokratizmą, siekiant didesnio efektyvumo ir orientuojantis į rinkos bei vartotojų poreikius. Žmogiškieji ištekliai vaidina ypatingą vaidmenį siekiant didesnio viešojo sektoriaus efektyvumo. Žmogiškųjų išteklių sistema viešojoje vadyboje yra glaudžiai susijusi su naujos kokybės kūrimu, šiuolaikine ir racionalia valstybės valdymo sistema. Siekiant išsiaiškinti praktinį NVV principų taikymą 2007 m. atlikta anketinė apklausa. Tiriamoji visuma - savivaldybių darbuotojai - valstybės tarnautojai, valstybės politikai ir dirbantys pagal darbo sutartis. Anketos tiriamoji dalis sudaryta iš 86 klausimų, kurie sujungti į 3 blokus. Pirmajame bloke siekiama diagnozuoti darbuotojų požiūrį į viešojo sektoriaus institucijų veiklą. Antrajame siekiama išsiaiškinti esamą ir pageidautiną savivaldybių darbuotojams keliamų reikalavimų ir jų darbo reglamentavimo padėtį. Trečiuoju bloku buvo siekiama nustatyti esamą ir pageidautiną žmonių išteklių vadybos politiką savivaldybėse. Straipsnyje pateikiami duomenys apie respondentus ir pagrindinių atsakymų į antrojo bloko klausimus rezultatai. Pasak respondentų savivaldybės darbuotojams taikomi biurokratiniam valdymui būdingi darbo reglamentai: griežtas veiklos reglamentavimas; griežta tarnybinė hierarchija; prioritetas darbo procesui, o ne rezultatui. 72 proc. apklaustųjų teigia, kad darbuotojų veikla griežtai reglamentuota įstatymais, taisyklėmis.

ENThe study objective is to reveal the theoretical and practical aspects of main principles of new public management (NPM). Market economy raises new requirements for the management of public organizations. The essence of the new public management is to apply the business provisions of private sector in the public sector through the reduction of bureaucracy in order to reach an increased efficiency and to focus on the needs of market and consumers. Human resources play a significant role in achieving greater efficiency in public sector. Human resource management in the public system is closely related to the creation of new quality, modern and rational system for state government. In order to clarify the practical application of the principles of new public management, a survey was carried out in 2007. The exploratory unit - employees from municipality - civil servants, state politicians and the ones with an employment contract. Exploratory part of questionnaire included 86 questions, which were combined into three blocks. The first block seeks to diagnose the attitude of employees towards the institutions of public sector. The second one seeks to clarify the situation of existing and desirable requirements for municipal employees and regulation of their work. The third block was used to determine the policy for the management of current and desired human resources in municipalities. The article presents data on the respondents and the results of answers to fundamental questions of the second block. According to the respondents, the municipal employees are subject to bureaucratic management characterized by labor regulations: strict regulation of activity; strict service hierarchy; priority for the work process rather than the outcome. 72 percent of surveyed said that activity of employees is strictly regulated by laws and regulations.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18363
Updated:
2018-12-17 12:05:51
Metrics:
Views: 35    Downloads: 9
Export: