Pašauktojo priedermės : mokytojas - kultūrinės savimonės brandintojas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pašauktojo priedermės: mokytojas - kultūrinės savimonės brandintojas
Alternative Title:
Vocation and duty: teacher as nurturer of cultural values
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2002, t. 31, p. 29-36. Dabarties kultūra: pokrypiai ir nuokrypiai
Keywords:
LT
Dora; Kultūra; Mokytojai neakivaizdininkai; Mokytojas; Mokytojo autoritetas; Požiūris į tautinio kultūrinio tapatumo ugdymąsi; Tautinė savimonė; Ugdymas; Vertybės.
EN
Approach to the national cultural identity education; Culture; Education; Future teachers; National self-consciousness; Teacher; Teacher's authority; Values.
Summary / Abstract:

LTSiekiant išryškinti mokytojų požiūrį į tautinio kultūrinio tapatumo ugdymąsi, buvo taikytas metodas – mokytojų refleksijų raiška. Tyrime dalyvavo 30 Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto I kurso studentai neakivaizdininkai. Mokytojo tautinės savimonės problemą autorė tyrė raidos aspektu, išryškindama, kokį vaidmenį vaidina tautinė mokytojo savimonė susidarant jo autoritetui. Tyrimas atskleidė, kad pedagogai turi stiprią motyvaciją sąveikauti su tautos ir bendražmogiškos kultūros vertybėmis. Tai aiškintina jų priklausymui tautai ir saviprata vykdyti profesinio pašaukimo pareigas, nes tik išsiugdęs tautinį individualumą, aukštos kultūros žmogus gali atlikti priedermes tautai ir žmonijai. Apklaustieji yra suaugę su tauta, jos dvasia, kultūra, kurią laiko savo asmenybės tobulėjimo šaltiniu ir saugotina vertybe. Gimtoji kalba pedagogų išgyvenimuose – daugiareikšmė gėrybė: ji – bendravimo priemonė, tautos gyvybingumo sergėtoja, doros mokytoja, estetinė vertybė, kultūros kūrimo, tęstinumo priemonė. Ryšiai su tautos kultūra stiprina vidinę galią, poreikį pažinti ir tobulinti save, įkvepia jėgų tikėti Tiesa, Gėriu, Grožiu, įprasmina gyvenimą, atsako į daugelį būties klausimų. Tautos dvasia gyva, tradicijos neužslopintos, tautos išmintis nenuėjusi užmarštin. Mokytojų rengimo institucijose būsimieji mokytojai supažindinami su etninės kultūros verte, jos saugojimo prasme, prisiliečia prie gyvo šaltinio – šoka, dainuoja, seka pasakas, mena mįsles. Praktinis pedagogų indėlis į tautos kultūros tęstinumą reiškiasi konkrečiais, nors ir kukliais, bet prasmingais darbais.

ENIn order to emphasise teachers' attitude to national cultural identity development, the method of teachers' reflections expression was applied. Thirty 1st year extramural students of the Faculty of Pedagogy, Klaipėda University took part in the research study. The problem of teacher's ethnic identity was researched by the author in the aspect of development, by highlighting the role of teacher's ethnic identity played in the formation of his/her authority. The research revealed the teachers having strong motivation to interact with ethnic and universal cultural values. It can be explained by their belonging to nation and self-concept to perform professional vacation duties, as without developing ethnic individuality, a highly-cultured individual cannot perform his/her duties to the nation and mankind. The respondents are grown together with the nation, its spirit, culture, which they consider as the source for their personality improvement and value to be preserved. The mother tongue in teachers' experiences is goodness with many meanings: it is a means of communication, it is the guardian of nation's viability, it is teacher of morals, aesthetic value, means of culture creation, sustainability. Bonds with the national culture strengthen internal power, need for getting to know and improve oneself, inspire to believe in True, Good, Beauty, add meaning to life, answer many questions about existence. National spirit is alive, traditions are not suppressed, the wisdom of nation is not forgotten. Teachers training institutions introduce future teachers to the value of ethnic culture, the meaning of its preservation, let them touch the live source - they dance, sing, tell fairy tales, solve riddles. Practical contribution of teachers into the nation's cultural continuity is demonstrated by specific, though modest, but meaningful works.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35764
Updated:
2018-12-17 11:04:35
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: