Tautinio kultūrinio tapatumo ugdymas mokykloje- mokytojų įsisąmonintas uždavinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinio kultūrinio tapatumo ugdymas mokykloje- mokytojų įsisąmonintas uždavinys
Alternative Title:
The Development of national cultural identity at school is the goal realised by teachers
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Summary / Abstract:

LTPo 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atgavimo iškilo tautinio sąmoningumo stiprinimo uždavinys, nes kiekviena tauta, natūraliai susiformavusi, turi teisę išlikti gyva. Prie to daug gali prisidėti mokytojas. Šio tyrimo objektas – tautinės kultūrinės mokytojų nuostatos. Tikslas – atskleisti mokytojų nuostatas į tautinį kultūrinį tapatumą. Empirinis tyrimas atskleidė, kad tautinį kultūrinį tapatumą mokytojai laiko tautos išlikimo sąlyga. Jie įsitikinę, kad civilizuotame pasaulyje netaikant prievartos gali išnykti ta tauta, kuri nekritiškai perima kitų tautų tradicijas. Mokytojai pripažįsta, kad tautos kultūra – didelis lobynas, vertybių sistema. Šios vertybės turi tapti kiekvieno tautos nario savastimi. Tautinėje kultūroje atsispindi tautos pasaulėjauta, išmintis, gyvenimo dėsniai. Sąveikaujant su tautos kultūra, išgyvenama dvasios ramybė, estetinis pasitenkinimas, stiprėja doriniai jausmai, formuojasi charakteris. Mokytojai vadovaujasi klasikines tautos samprata; tauta – bendruomenė ir individualybė. Tautiškumo raiška – tai individualumo raiška. Individualumo reiškimasis - natūralus tautos prigimties reiškimasis. Įvairių dalykų specialistai nėra linkę atsiriboti nuo bendražmogiškų vertybių. Mokytojo darbo specifika lemia, kad reikia dažnai kalbėtis su mokiniais apie pasaulio tautų kultūras. Tačiau pedagogus neramina kultūrų niveliacija, pseudokultūros plitimas. Visa tai sukelia didelę vidinę įtampą. Todėl svarbu išmokyti jaunąją kartą atsirinkti, kas vertingiausia. [Iš leidinio]

ENAfter the re-establishment of Lithuanian independence on 11 March 1990 the goal of strengthening national awareness of the nation arose because each nation has the right to survive The teacher can contributes to this greatly. The subject of this investigation is cultural attitudes of teachers. The aim of the investigation is to reveal teachers’ attitudes to the national cultural identity. The empirical investigation revealed that teachers consider the national cultural identity as a condition for a nation’s survival. They are convinced that in a civilised world unless compulsion is applied to the nation, which takes over traditions of other nations uncritically, it can disappear. Teachers admit that ethnic culture is a system of great values. The ethnic culture reflects the nation’s world outlook, wisdom, and laws of life. In interacting with the ethnic culture, spiritual peace, aesthetic satisfaction is experienced, moral feelings strengthen, and the character forms. Teachers follow the conception of a class nation; the nation is a community and individuality. The expression of nationality is the expression of individuality. The expression of individuality is a natural expression of the nature of the nation. Specialists are not inclined to limit themselves from the values that are common to the whole mankind. The specificity of the teachers’ work determines that they have to talk to the pupils about cultures of the world nations. However, pedagogues are worried about levelling of cultures, a spread of pseudoculture. All that causes inner tension. Therefore it is important to teach the younger generation to select what is most valuable.

ISSN:
1392-0340
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8604
Updated:
2018-12-17 10:59:21
Metrics:
Views: 39    Downloads: 6
Export: