Palankios mokymosi aplinkos formavimas aukštojoje mokykloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Palankios mokymosi aplinkos formavimas aukštojoje mokykloje
Alternative Title:
Formation of favourable learning conditions in a higher school
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Dėstytojai; Kolegija; Mokymosi aplinka; Organizacijos mokymasis; Palanki aplinka; Santykiai; Studentai; College; Education environment; Favourable environment; High school; Higher school; Learning Organization; Learning environment; Relationships; Students; Students, Teachers.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kolegijos / Colleges; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Organizacijos mokymasis; Palanki aplinka; Santykiai; Studentai / Students.
EN
College; Favourable environment; High school; Learning environment; Learning Organization; Relationships; Students, Teachers.
Summary / Abstract:

LTVadybos įrankių asortimentas yra labai platus. Strateginis planavimas, misijos ir vizijos teiginiai ar lojalumo vadyba taikomi santykinai plačiai. Tačiau kiti organizacijos valdymo įrankiai (santykių su darbuotojais ir klientais vadyba, kokybės valdymo sistemos) švietimo srityje naudojami ribotai. Straipsnyje nagrinėjami organizacijų valdymo pokyčiai, susiję su žinių visuomenės formavimu. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais parodyta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto (VK EKF) dėstytojų ir studentų, t.y. darbuotojų ir paslaugos gavėjų, nuomonė apie tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, komandinio darbo organizavimą bei bendrą strateginių tikslų siekimą. Aukštojoje mokykloje, kaip besimokančioje organizacijoje kiekvienas darbuotojas stengiasi identifikuoti problemas, kurių bendras sprendimas padeda suprasti specifinius studentų poreikius ir rasti vienintelį bei geriausią jų patenkinimo būdą. Siekiant išsiaiškinti darbuotojų ir studentų nuomonę apie mokymosi aplinkos formavimą aukštojoje mokykloje bei bendravimą ir bendradarbiavimą joje, buvo atliktas mikroklimato tyrimas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete. Tyrimas rodo, jog bendravimas ir bendradarbiavimas yra teigiamai vertinamas tyrimo dalyvių. Atskirų tyrimo dalyvių grupių nuomonė kai kuriais klausimais aiškiai išsiskyrė. Studentai daug palankiau vertina bendruomenės santykių demokratiškumą, toleranciją kitokiai nuomonei, mokymosi sąlygas. Dėstytojai pasigenda dėmesio iš administracijos, materialaus ir nematerialaus jų darbo įvertinimo.

ENThe range of management instruments is very wide. Strategic planning, mission and vision statements or loyalty management are widely applied. However, other organisation management instruments (management of relations with employees and clients, quality management systems) are used rather rarely in the field of education. The article analyses changes in the field of organisation management related to the formation of the knowledge society. The results of the empiric research reveal the opinion of teachers and students of the Faculty of Economics of Vilnius College (VK EKF), i.e. employees and service beneficiaries, on mutual communication and cooperation, organisation of team work and common pursuance of aims. Every employee of the higher school being the studying school tries to identify problems, the common solution of which helps understand specific students’ needs and find the only and best way of satisfying them. In order to find employees and students’ opinion about the formation of the study environment, communication and cooperation in the higher schools, a study of the microclimate in the Faculty of Economy of Vilnius College was conducted. The study showed that the communication and cooperation is positively evaluated by the study participants. The opinion of individual groups of participants on certain issues clearly differed. Students more favoured the democratic character of relations within the community, its tolerance towards different opinion and study conditions. Teachers lack due attention from the administration as well as material and non-material assessment of their work.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24551
Updated:
2016-07-14 15:31:46
Metrics:
Views: 13
Export: