Viešojo intereso problema civilinio proceso teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo intereso problema civilinio proceso teisėje
Alternative Title:
Public interest in the law of civil procedure
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 10 (100), p. 15-22
Keywords:
LT
Viešasis interesas.
EN
Public interest.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atliekama viešojo intereso analizė ir nustatomi viešojo intereso subjektai bei dalykas. Tai leido suformuluoti ir pateikti viešojo intereso sąvokos apibrėžimą. Straipsnyje viešasis interesas vertinamas kaip savarankiškas teisminės gynybos ir teisinės apsaugos dalykas. Aptariamos viešojo intereso apsaugos garantijos civiliniame procese. Apibrėžiamos viešojo intereso gynimo ir viešojo intereso apsaugos sąvokos. Pateikiamos viešojo intereso apsaugos ir gynimo teisinės priemonės, kuriomis būtų siekiama objektyviai, aiškiai ir tiksliai apibrėžti viešojo intereso sąvoką, nustatyti jo ribas, kriterijus, apsaugos ir gynimo principus, užtikrinti viešojo ir privačių interesų pusiausvyrą, reglamentuoti viešojo intereso objektus ir jo gynimo subjektų veiklą bei viešojo intereso gynimo civilinį procesą. Viešojo intereso apsauga ir gynimas yra susiję su asmens teisių ir laisvių ribojimais, todėl teigiama, kad tokie apribojimai laikomi pagrįstais, jeigu atitinka teisėtumo ir demokratinio būtinumo kriterijus. Apribojimai turi būti nustatomi tik įstatymu, o ribojimo priemonės turi būti proporcingos siekiamam teisėtam tikslui. Viešasis interesas ir asmens teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas negali būti priešinamos. Šioje srityje būtina užtikrinti teisingą pusiausvyrą. Viešojo intereso bei asmens teisių, laisvių ir teisėtų interesų teisingos pusiausvyros principas turėtų būti taikomas sprendžiant viešojo intereso gynimo civilines bylas, aiškinant ir kuriant viešojo intereso apsaugos garantijas nustatančias civilinio proceso teisės normas. [Iš leidinio]

ENThe article performs the analysis of public interest and set subject and object of public interest. This allowed formulating and delivering the definition of a concept of public interest. The article considers public interest and independent subject of legal defence and legal protection. The article discusses public interest guarantees in civil process, defines concepts of defending and protecting public interest, names legal means of protecting and defending public interest that would help objectively, clearly, and exactly define the concept of public interest, set its boundaries, criteria, protection and defence principles, ensure the balance between public and private interest, and regulate object of public interest as well as activities of defensive subjects and the civil process of defending public interest. The protection and the defence of public interest are related restrictions of personal rights and freedoms, thus the author maintains that such restrictions are considered as relevant, if they correspond criteria of legality and democratic necessity. Restrictions shall be set by law only, and restriction means shall be appropriate to the goal set. Public interest and the protection and the defence of personal rights, freedoms, and legal interests might not be set in confrontation. In this area, the right balance should be ensured. The principle of balance between public interest and personal rights, freedoms, and legal interests should be maintained solving cases on the defence of legal interest, as well as explaining and creating public interest protection guarantees that set legal norms of civil process.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16829
Updated:
2018-12-17 12:02:26
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: