Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykis su Lietuvos teise

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykis su Lietuvos teise
Alternative Title:
Relationship between the international, European Union law and Lithuanian law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 2 (92), p. 28-36
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law.
Summary / Abstract:

LTTarptautinė ir ES teisė įtakoja Lietuvos teisinę sistemą. ES teisės požiūriu, konkuruojant nacionalinės ir ES teisės normoms, pirmenybė priklauso ES teisės normai. Nacionalinės teisės požiūriu, teigiama, kad nacionalinė konstitucija išlieka aukščiausia teisine galia, o Europoje egzistuoja ES teisės konstituciniai apribojimai. Nagrinėjant tarptautinės ir ES teisės santykį su Lietuvos teise, įsivyravo nacionalinės konstitucijos išlyga, kuria remiantis, tarptautiniai įsipareigojimai negali prieštarauti nacionalinei konstitucijai. Tačiau vidinis prieštaravimas dėl ES teisės arba nacionalinės konstitucijos pirmenybės Lietuvos teisėje liko teisiškai neišspręstas. Straipsnyje pateikti pavyzdžiai rodo nacionalinės teisės vyraujantį požiūrį į tarptautinius įsipareigojimus. Vienu atveju tarptautiniai ir ES teisės reikalavimai įtraukiami sprendžiant konkrečias bylas. [...] Kitu atveju Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) ir Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas, kiti nacionaliniai teismai taiko tarptautinę ir ES teisę, siekdami išvengti valstybės prisiimtų įsipareigojimų pažeidimo. Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių konvencija (EŽTK) buvo pradėta betarpiškai taikyti, nagrinėjant konkrečius ginčus. LAT nutartys galėtų būti įvertintos Strasbūro Teismo praktikoje, taikant EŽTK apsaugos mechanizmą ir jo vertinimo kriterijus. EŽTK teisės normos įtakojo Lietuvos teisę, skatindamos nacionalinės teisės nuostatas žmogaus teisių apsaugai. Konstitucinis Teismas ir kiti teismai į jų praktiką įtraukia Konvencijos nuostatas. EŽTK tapo konstitucinės kontrolės dalimi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarptautinė teisė; Europos Sąjungos teisė; Nacionalinė teisė; International law; European Union law; National law.

ENInternational and EU law highly influence the Lithuanian legal system. From the EU law’s perspective, when national and EU legal norms are competing, the priority is to be given to the EU legal norm. From the perspective of national law, it is claimed that national constitution remains the highest legal force, and Europe has some constitutional restrictions applied to EU law. When analyzing the relation between the international and EU law, and the Lithuanian law, an exception from the national constitution settled according to which international obligations must not contradict national constitution. However the internal conflict of whether the EU law or national constitution should be prioritized remained unresolved in the Lithuanian law. The article gives some examples showing the dominant approach of the national law towards the international obligations. In some cases, international and EU legal requirements are included when dealing with specific cases. […] In other cases, the Supreme Court of Lithuania, other national courts apply international and EU law in order to avoid violating the obligations assumed by the state. The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) was started to apply when solving specific disputes. The decisions of the Supreme Court of Lithuania could be reconsidered in the practice of the Strasbourg Court applying the security mechanism of ECHR and its criteria of evaluation. The legal norms of ECHR have influenced the Lithuanian Law stimulating the emergence of national legal norms on human rights’ protection. Constitutional Court and other courts include the provisions of Convention into their practice. ECHR has become a part of constitutional control.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16453
Updated:
2018-12-17 12:01:46
Metrics:
Views: 114    Downloads: 16
Export: