Ekstranacionaliniai veiksniai Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui aiškinant Konstituciją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekstranacionaliniai veiksniai Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui aiškinant Konstituciją
Alternative Title:
Extra-national factors in the course of interpretation of the Constitution provided by the Constitutional Court
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 50, p. 78-93
Keywords:
LT
Ekstranacionaliniai veiksniai; Lietuvos Respublikos konstitucija.
EN
Impact of the extra-national; Constitution of the Republic of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas ekstranacionalinių veiksnių, t. y. visokių nenacionalinės kilmės teisės aktų, darančių tiesioginę arba netiesioginę įtaką Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, poveikis Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui sprendžiančiam teisės aktų konstitucingumo klausimus ir oficialiai aiškinančiam Konstituciją. Ekstranacionalinių veiksnių sąvoka apima ir tarptautines sutartis (nebūtinai tik tas, kurių dalyvė yra Lietuva), ir supranacionalinių (tarptautinių) teismų jurisprudenciją, ir kitų valstybių nacionalinius teisės aktus (įskaitant konstitucijas), ir šių kitų valstybių teismų jurisprudenciją. Aiškindamas Konstituciją, Konstitucinis Teismas negali ignoruoti to fakto, kad esama ne tik nacionalinės teisinės tvarkos, bet ir supranacionalinės, kad kitų valstybių konstitucinėje jurisprudencijoje jau anksčiau gali būti rasti klausimų, analogiškų ar net visiškai identiškų tiems, kuriuos nagrinėja Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, sprendimai. Beveik kiekvienoje byloje stengiamasi atsižvelgti į lyginamuosius nagrinėjamų klausimų aspektus, tačiau tiesioginės nuorodos į kitų nacionalinių ir supranacionalinių teismų sprendimus Konstitucinio Teismo nutarimuose yra retos; jeigu jos pateikiamos, tai ne tiek kaip argumentai, pagrindžiantys sprendimą, kiek kaip „iliustracijos“, parodančios, jog Konstitucinio Teismo spendimas vienu ar kitu klausimu nėra išskirtinis. Kitų valstybių nacionalinių konstitucinių teismų jurisprudencija, taikant lyginamąjį (konstitucinės) teisės aiškinimo metodą, Konstitucinio Teismo aktuose cituojama pabrėžtinai retai.Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje visiškai nėra nuorodų į EB/ES pirminę teisę ir tik kelis kartus užsimenama apie EB/ES antrinę teisę. Nuorodų į Europos Teisingumo Teismo jurisprudenciją taip pat beveik nėra. Tai nereiškia, kad ji neanalizuojama ar į ją neatsižvelgiama. Dažnoje byloje Konstitucinis Teismas, tirdamas ginčijamų teisės aktų konstitucingumą, siekia išsiaiškinti ir tai, kaip ginčijamas teisinis reguliavimas koreliuoja su Europos Sąjungos teise. Straipsnyje detaliau aptariami atvejai, susiję su mirties bausmės, telekomunikacijų ir farmacijos įstatymų klausimais. Bendrieji teisės principai, kaip antai: proporcingumas, teisinis tikrumas, teisėtų lūkesčių apsauga, asmenų lygybė ir nediskriminavimas, taip pat principai, kuriais grindžiamas procesinių teisių įtvirtinimas, privatumo apsauga ir kt. yra formuluojami labai panašiai kaip ir Europos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn this article, by extra-national factors there are meant any legal acts of non-national origin directly and indirectly influencing the Constitutional Court of the Republic of Lithuania that resolves constitutionality issues of legal acts and interprets the Constitution. Thus, the notion of extra-national factors includes international treaties (not necessarily the ones where Lithuania is a party), the jurisprudence of supranational courts, national legal acts of other states (including their constitutions), as well as the jurisprudence of courts of those other states. The Constitutional Court, in interpreting the Constitution cannot ignore the fact that there exist not only the national legal order, but also the supranational, as well as that the jurisprudence of other states may previously hold the answers to the questions analogous to or even absolutely identical to those subject to investigation by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Attempts are made to consider the comparative aspects of the issues under investigation in nearly every case, but the rulings of the Constitutional Court rarely contain direct references to the decisions of other national or supranational courts; if they are provided they serve not as arguments, as grounds for the decision, but rather as "illustrations" showing that the decision of the Constitutional Court on one subject or another is not an exception. The jurisprudence of the constitutional courts of other states applying the comparative interpretation method of (constitutional) law is quoted in the acts of the Constitutional Court very rarely.The jurisprudence of the Constitutional Court contains no references to the primary ЕС/ EU law and only a few references to the secondary ЕС/ EU law. Also, there are very few references to the jurisprudence of the European Court of Justice. This does not mean that it is not analysed or not taken into consideration; in fact, the Constitutional Court, while investigating the constitutionality of the disputed legal acts seeks also to clear out the fact how the disputed legal regulation correlates with European Union law. The cases involving issues of the death penalty, telecommunications, and pharmaceutical activities are discussed more specifically in the article. General principles of law like proportionality, legal certainty, protection of legitimate expectations, equality of persons and non-discrimination, also the principles serving as the basis for consolidation of procedural rights, protection of privacy, etc., are formulated by the Constitutional Court in a very similar fashion as in the jurisprudence of the ECJ. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46229
Updated:
2018-12-17 11:29:36
Metrics:
Views: 49    Downloads: 2
Export: