Aukštojo mokslo principai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo principai
Alternative Title:
Principles of higher education
In the Journal:
Santalka. 2008, t. 16, Nr. 4, p. 38-45
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami fundamentalūs bei išvestiniai aukštojo mokslo principai, kuriais remiasi aukštojo mokslo sistema, atskleidžiamas jų turinys, nagrinėjama įtaka aukštojo mokslo raidai. Demokratiškumo principas yra susijęs su atsakomybe, interesų derinimu, kūrybiškumu, humanistinėmis pažiūromis ir įsitikinimais, jų laikymusi, nuolatiniu savęs tobulinimu ir ugdymu. Iš jo kyla daugelis antrinių principų: institucinės autonomijos, akademinės dėstytojų ir studentų laisvės, studijų prieinamumo, universitetų ir visuomenės santykio. Dinamiškumo principas leidžia realizuoti pagrindines aukštojo mokslo funkcijas. Tik būdama dinamiška ir jautri išoriniams pokyčiams, aukštojo mokslo sistema gali sėkmingai vykdyti taikomuosius tyrimus, plėtoti konsultacinę ir švietėjišką veiklą, lanksčiai organizuoti studijų veiklą. Šis principas lemia ir tokius principus kaip atvirumas pasikeitimams, studijų programų lankstumas. Integralumo principas susijęs su tuo, kad aukštojo mokslo institucija, būdama atvira socialinė sistema, siekdama efektyvios veiklos, turi siekti tiek išorinės, tiek vidinės integracijos. Iš integralumo principo kyla mokslo ir studijų vienovės, dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo studijų procese, universitetinio pasirengimo, asmenybės ugdymo ir visuomenės kultūrinės plėtros integracijos principai. Galima teigti, kad kai kurie aukštojo mokslo principai kreipiami į pačią studijų sistemą (integracija į pasaulinę akademinę visuomenę, atvirumas, lankstumas), kiti - į patį studijų procesą (dėstytojų ir studentų studijų procese bendradarbiavimas).Reikšminiai žodžiai: Aukštojo mokslo principai; The principles of higher education.

ENThe article investigates the fundamental and derivative principles of academic education on which system of academic education is based. The content of the principles of democracy, dynamism and integration is explicated and their influence upon the development of academic education is analysed. It is evidenced that the realization of these principles guarantees institutional independence of academic education, accessibility of studies, independence of professors and students, unity of science and studies, flexibility of studies and curricula, integration into the worldwide academic community etc. [From the publication]The article analyzes the fundamental and derived principles of higher education underlying the system of higher education, and reveals their content and influence to the development of higher education. The principle of democracy is linked to responsibility, consistency of interests, creativity, humanistic attitudes and beliefs, and a constant self-improvement and education. This principle is a source for many secondary principles: institutional autonomy, academic freedom of lecturers and students, education accessibility, relations between the university and society. The principle of dynamics allows realizing the main functions of higher education. Only being dynamic and sensitive to external changes, the system of higher education can successfully carry out applied researches, develop consulting and education activities, and ensure flexibility of study organization. This principle leads to such principles as openness to changes, and flexibility of study programmes. The principle of integrity is related to the statement that as an open social system, a higher education institution must seek both for internal and external integration in order to ensure effective activity. The principle of integrity leads to the integration principles of the unity of science and education, cooperation between the lecturers and students in the study process, university education, personality development and socio-cultural development. It can be stated that some of the principles of higher education are directed towards the very system of studies (integration into the global academic society, openness, and flexibility), and others are directed towards the very process of studying (cooperation between the lecturers and students in the study process).

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16434
Updated:
2018-12-17 12:15:03
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: