Dorinė nuostata kaip mokslinio pažinimo objektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dorinė nuostata kaip mokslinio pažinimo objektas
Alternative Title:
Moral attitude as an object of scientific cognition
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 18, p. 80-92
Summary / Abstract:

LTLietuvos edukologijoje dorinės nuostatos tyrimai nesulaukė reikiamo dėmesio, tad tyrimu siekiama užpildyti šią spragą. Siekta atskleisti studentų dorinės nuostatos ugdymo pedagogines prielaidas universitete. Straipsnyje analizuojama dorinės nuostatos samprata psichologiniu ir filosofiniu-etiniu aspektais, atskleidžiamas nuostatų, moralinių sprendimų ir dorovinių vertybių ryšys. Aptariami pagrindiniai nuostatos struktūros modeliai, struktūrinių elementų turinys ir dorinės nuostatos raiška. Remiantis literatūros analize, pateikiamos išvados apie nuostatos sampratą psichologinėje ir filosofinėje literatūroje. Pagal psichologijos šaltinius, nuostata suprantama kaip sudedamoji integrali asmenybės struktūros dalis. Nuostatos prognozuoja, determinuoja ir modifikuoja asmens elgesį. Skirtingi nuostatos struktūros modeliai ir jų komponentų analizė leidžia susidaryti išsamesnę nuostatos fenomeno sampratą. Apibrėžiami vienmatis, dvimatis bei trijų komponentų nuostatų modeliai. Pateikiama filosofinė nuostatos samprata. Filosofijoje asmens dorinė nuostata išreiškia asmens nusistatymą, teigiamą arba neigiamą nusitekimą kokio nors objekto ar reiškinio atžvilgiu, todėl ir skiriamos teigiamos arba neigiamos nuostatos. Nurodoma, kad tiek filosofai, tiek psichologai akcentuoja dorinės nuostatos vertinamąjį aspektą. Moralinio vertinimo kriterijus filosofams -dorovinės vertybės, kuriomis remiantis ir atliekamas asmens apsisprendimas -laisvas ir sąmoningas dorovinių vertybių pasirinkimas. Straipsnyje išryškinami psichologinio ir filosofinio požiūrio į nuostatas panašumai bei skirtumai.

ENThe studies of moral attitude have not attained sufficient attention in Lithuanian educology therefore the study attempts to fill in the gap and reveal the pedagogical prerequisites of nurturing of students’ moral attitude at the university. The article analyzes the concept of moral attitude in psychological and philosophical – ethical aspects, reveals the connection between the attitude, moral decisions and values, discusses the main models of the structure of attitude, the content of the structural elements and expression of moral attitude and, referring to the analysis of literature, presents the conclusions on the concept of attitude in psychology and philosophy literature. According to psychology sources, the attitude is comprehended as an integral part of the structure of a personality. Attitudes forecast, determine and modify a person’s behaviour. The different models of the structure of attitude and the analysis of their elements allows for shaping a more comprehensive concept of the phenomenon of attitude. The study defines the one-dimensional, two-dimensional and three-element models of attitude and presents the philosophical concept of attitude. In philosophy the moral attitude of a person expresses the person’s negative or positive view of a certain object or phenomenon therefore positive and negative attitudes are distinguished. It is stated that both philosophers and psychologists emphasize the evaluating aspect of the moral attitude. The criterion for moral evaluation for philosophers is the moral values, according to which the person’s determination, i. e. the free and conscious choice of moral values is made. The article highlights the similarities and differences of the psychological and philosophical view of the attitude.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16216
Updated:
2018-12-17 12:01:20
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: