Vilniaus Bernardinų bažnyčios altoriai XVII-XVIII amžiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Bernardinų bažnyčios altoriai XVII-XVIII amžiais
Alternative Title:
Vilnius Bernardine church altars of the 17th-18th centuries
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2001, t. 21, P. 113-132. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTŠv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių observantų, kitaip vadinamų pranciškonais observantais arba bernardinais, ordinas Lietuvoje buvo vienas populiariausių. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje didesnė dalis bernardinų konventų buvo įkurta daugiausia stačiatikių apgyvendintose valstybės žemėse. Pasižymėdamas gan ryškiu konservatyvumu architektūros ir bažnyčių meninės įrangos srityje ir laikydamasis dar iki atėjimo į Lietuvą susiformavusių bendrų tradicijų, bernardinų ordinas kartu su katalikybe nešė į slaviškas LDK žemes gotikinės, o vėliau barokinės architektūros ir dailės modelius, vakarietišką krikščioniškosios dailės ikonografiją. Vilniaus Bernardinų bažnyčios altorių statybos ir jų paveikslų analizė turi didelės reikšmės tyrinėjant visų LDK bernardinų vienuolynų meninį palikimą, bei nagrinėjant regiono religinę dailę platesniu aspektu. Suformuota bažnyčios interjero įranga pasižymėjo tiek stilistiniu vieningumu, tiek ir gerai apmastyta ikonografine programa. Bažnyčios centru tapo plastiškas presbiterijos altorių ansamblis, kurį sudarė Didysis altorius su Nukryžiuotojo skulptūra ir du šoniniai altoriai, skirti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bei Įsikūnijimo paslaptims. Visi šoniniai altoriai, pastatyti prie piliorių, buvo pašvęsti didžiųjų ordino šventųjų garbei. Šiame straipsnyje, remiantis archyviniais šaltiniais, aprašoma bažnyčios altorių statybos XVII-XVIII amžiais istorija, nurodomas altorių vietos ir titulų kitimas, bandoma kiek įmanoma išsamiau apibūdinti neišlikusių altorių išvaizdą ir menines savybes.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vilnius; Ordinai, religiniai; Bernardinai; Architektūra, sakralinė; Bažnyčios; Interjeras; Altoriai; Stiliai; Barokas; Baroque; Sculpture; Altare; Churches.

ENThe Franciscan Order of Friars Minor, also known as Franciscan Observants or Bernardines was among the most popular in Lithuania. Most Bernardine convents of the Grand Duchy of Lithuania were founded in the lands, populated by Orthodox people. Together with Catholicism the Order of Bernardines, which characterized by a rather prominent conservativism in the area of architecture and artistic equipment of churches and observed the common traditions, which had formed prior to its expansion to Lithuania, brought Gothic and Baroque models of art and architecture and the Western iconography of the Christian art to the Slavonic lands of the Grand Duchy of Lithuania. The analysis of construction and paintings of the altars of Vilnius Bernardine church has great significance when examining the artistic heritage of all the Bernardine convents of the Grand Duchy of Lithuania and the religious art of the region in a broader aspect. The shaped interior of the church characterized by both stylistic oneness and well conceived iconographical programme. The plastic Presbyterian altars ensemble, formed of the big altar with the crucifix and two side altars, dedicated to the mysteries of the Virgin Birth by the Blessed Virgin Mary and the Incarnation formed the centre of the church. All the side altars, placed by the pillars, were sanctified in honour of the great saints of the Order. The article, referring to the archive sources, describes the history of construction of the altars of the church in the 17th – 18th centuries, the changes in the places and titles of the altars are specified, attempts are made to characterize the appearance and artistic qualities of the non-remaining altars as thoroughly as possible.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15162
Updated:
2022-01-17 10:52:08
Metrics:
Views: 79    Downloads: 30
Export: