Darbo rinkos struktūros pokyčiai integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo rinkos struktūros pokyčiai integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis
Alternative Title:
Structural changes of labour market in the context of European integration
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 475-483
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Užimtumo strategija; Lygios galimybės; Labor force; Employment strategy; Equal possibilities; European Union.; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Lygios galimybės; Užimtumas / Employment; Socialinės teisės / Social rights.
EN
Employment strategy; Equal possibilities.
Summary / Abstract:

LTVienas pagrindinių ES uždavinių ir svarbiausių tikslų yra lyčių lygybė ir lyčių lygybės integravimas visose srityse: ekonomikos, politikos, viešojo gyvenimo ir pan. Dabartiniu laikotarpiu lyčių lygybė ir jos politika yra neatsiejama Europos Sąjungos (ES) darbo rinkos, Europos užimtumo strategijos (EUS) ir jos programų dalis, vienas svarbiausių prioritetų. Vienodų sąlygų taikymas moterims ir vyrams darbo rinkoje yra ekonominė būtinybė, todėl svarbu įvertinti moterų ir vyrų lygių galimybių prielaidas, priežastis, veiksnius ir pasekmes. Moterų užimtumas yra viena svarbiausių jų ekonominio savarankiškumo prielaidų, todėl lyčių lygybė yra neatsiejama ES politikos dalis ir viena iš pagrindinių jos prioritetų. Straipsnyje parodoma, kad moterų vaidmens darbo rinkoje stiprinimas yra vienas svarbiausių EUS tikslų – ekonominio augimo ir lyčių lygybės – įgyvendinimo prielaidų. Lietuva, įgyvendindama nacionalinę užimtumo strategiją, prisideda prie EUS ir Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimo. Vykdant šias strategijas Lietuva siekia trijų tikslų: visiško užimtumo, darbo kokybės ir darbo našumo augimo bei socialinės sanglaudos ir integracijos. Šie tikslai yra daugiadimensiniai, nes jie apima: darbo specifiką ir bendrąsias darbo rinkos charakteristikas. [Iš leidinio]

ENOne of the most important tasks and objectives of the EU is the equality of sexes and its integration into all the areas: economy, politics, social life, etc.. In the present times the equality of sexes and its policy is an integral part of the activities of the European Union (the EU), a part of the European Employment Strategy and its programmes and one of the most important priorities. Application of equal conditions to men and women on the labour market is an economic necessity therefore it is important to evaluate the prerequisites, reasons, factors and consequences of equal possibilities for men and women. Employment of women is one of the most important prerequisites for their economic self-sufficiency therefore the equality of sexes is an integral part of the EU policies and one of the main priorities of the EU. The article shows that the strengthening of women’s role on the labour market is one of the most important prerequisites for implementation of one of the most important targets of the European Employment Strategy i. e. the economic growth and equality of sexes. When implementing the national employment strategy, Lithuania contributes to implementation of the objectives of the European Employment Strategy and the Lisbon Strategy. When implementing the said strategies Lithuania reaches for three objectives: complete employment, increase of performance and social cohesion and integration. The said objectives are multidimensional, since they cover the working specifics and the overall characteristics of the labour market.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14735
Updated:
2018-12-20 23:07:37
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: