The study of quality certification system of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The study of quality certification system of Lithuania
Alternative Title:
Lietuvos kokybės sertifikavimo sistemos analizė
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 2 (57), p. 78-84
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - identifikuoti kokybės ir aplinkosaugos vadybos priemonių bei jų sertifikavimo ir standartizavimo tipologiją, susisteminti tarptautinėje prekyboje ir versle taikomas kokybės atitikties laidavimo ir užtikrinimo priemones, išanalizuoti jų diegimo raidą Lietuvoje ir tarptautiniame kontekste bei suformuluoti veiksmingesnio jų taikymo įžvalgas. Straipsnis parengtas naudojant mokslinės, normatyvinės ir teisinės literatūros bei ekonominės veiklos loginę analizę ir apibendrinimus, apimančius teorinių, metodologinių teiginių ir verslo praktikos veiksmų sisteminimą bei remiantis autoriaus atliktų kokybės problemų sisteminių tyrimų rezultatais. Straipsnyje analizuojami pasaulio ekonomikos ir įvairių veiklos sričių globalizacijos bei internacionalizacijos procesų veikiami organizacijų veiklos kokybės užtikrinimo priemonių diegimo plėtros ir raidos pokyčiai bei jų įtaka konkurencingumui. Atskleidžiami kokybės vadybos sistemų (KVS) ir kitų priemonių diegimo raidos mūsų šalyje ir tarptautiniame kontekste ypatumai ir probleminės sritys. Pateikiami produktų standartizavimo, sertifikavimo ir rinkos sąveikos, standartizavimo erdvės ir tipologijos bei Lietuvos sertifikavimo sistemos autentiški modeliai; pristatomos kokybės vadybos plėtotės ir vadybos priemonių veiksmingesnio taikymo įžvalgos, adresuojamos kokybės mokslininkams, konsultantams ir kokybės praktikams.

ENThe article aims at identifying the typology of the quality and environment protection management tools and their certification and standardization, systematizing the tools for ensuring of quality conformity, applied in the international trade and in business, analyzing the process of their implementation in Lithuania and in the international context and formulating the insights for a more efficient application of such tools. The article is prepared by using the logical analysis of the scientific, normative and legal literature and economical activities and the summarizations, covering the systematization of the theoretical and methodological statements and business practice activities and referring to the results of the systematic studies of the quality problems, performed by the author. The article analyzes the changes of development of the implementation of the tools for ensuring of the quality of activities of organizations, influenced by the processes of globalization and internationalization of the world’s economy and different area of activities and their influence on competitive abilities, reveals the peculiarities and problematic areas of the process of implementation of quality management systems and other tools in Lithuania and in the international context and presents the interrelations between products standardization, certification and the market, the standardization areas and typologies and the authentic models of the Lithuanian certification system and the insights regarding the development of quality management and more efficient application of the management tools, intended for quality researchers, consultants and quality practitioners.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14547
Updated:
2018-12-20 23:16:47
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: