Constructing abstract (theoretical) models of actual (material) systems

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Constructing abstract (theoretical) models of actual (material) systems
Alternative Title:
Realių (materialių) sistemų teorinių (abstrakčių) modelių sudarymas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 5 (65), p. 7-14
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Realios (materialios) ir teorinės (abstrakcios) sistemos; Realios (materialios) sistemos; Sistemos; Sistemos apibrėžimas; Sistemu klasifikavimas; Sistemų klasifikavimas; Socialinės-ekonominės sistemos; Strukturos apibrėžimas; Teorinės (abstrakčios) sistemos; Actual (material) and theoretical (abstract) systems; Actual (material) system; Classification of systems; Definition of a structure; Definition of a system; Socio-economic systems; Systems; Theoretical (abstract) system.
Keywords:
LT
Realios (materialios) ir teorinės (abstrakcios) sistemos; Realios (materialios) sistemos; Sistemos; Sistemos apibrėžimas; Sistemu klasifikavimas; Sistemų klasifikavimas; Socialinės-ekonominės sistemos; Strukturos apibrėžimas; Teorinės (abstrakčios) sistemos.
EN
Actual (material) and theoretical (abstract) systems; Actual (material) system; Classification of systems; Definition of a system; Definition of a structure; Systems; Socio-economic systems; Theoretical (abstract) system.
Summary / Abstract:

LTSąsajos tarp mus supančio pasaulio kaip globalios sistemos, elementų ar elementų grupių yra nevienodo stiprumo – vienais atvejais jos juntamos akivaizdžiai, kitais – silpniau, dar kitais – iš viso nejaučiamos. Reikia išskirti ar suformuoti tuos elementus, kurie tikslingi nagrinėjamos problemos prasme. Kitaip tariant, reikia suformuoti sistemą iškilusiai problemai spręsti. Straipsnio tikslas – pateikti universalų sistemos, jos struktūros apibrėžimą, taip pat realių (materialių) sistemų atspindėjimo modelį, norint kiekybiškai įvertinti jos padėtį. Ieškant sistemos apibrėžimo, dar kartą reikia įvardyti esmines sistemos savybes. Sistemos samprata, kad tai yra visuma, sudaryta iš dalių, kelia daugelį klausimų: kokios tai per dalys? Kokie jų santykiai? Ką reiškia teiginys, kad jos sudaro visumą? Remiantis bendrąja sistemų teorija, pagrindinė sistemos dalis yra jos elementas, kuris yra mažiausias ir nagrinėjamu požiūriu nedalomas. Autorius siūlo tokį sistemos apibrėžimą: tai „struktūrizuota sąveikaujančių elementų visuma“. Esminė kategorija sistemų teorijoje – struktūra, kuri yra sistemos stabilizavimo pradžia. Sistemos struktūrą galima apibrėžti taip: tai orientuota pasiekti sistemos tikslą pastovių ryšių tarp elementų visuma. Suvokus sistemos ir jos struktūros esmę, galima kalbėti apie jų pažinimą. Čia svarbi jų klasifikacija, t. y. skirstymas į grupes pagal bendrus požymius. Mūsų nagrinėjamu atveju aktualus yra sistemų klasifikavimas į realias (materialias) ir teorines (abstrakčias).

ENConnections between elements or element groups of the surrounding world as a global system are of unequal strength – in some cases they are felt clearly, in other cases they are felt more weakly and sometimes they are not felt at all. It is necessary to single out or form elements that are purposeful in terms of the case study. In other words, it is necessary to build a system to address the existing problem. The article aims to provide a universal definition of the system and its structure, and also a reflection model of real (material) systems to carry out a quantity evaluation of its situation. While searching for a definition of the system, it is again necessary to mention the system’s fundamental characteristics. The conception of the system that it is a whole consisting of parts raises many questions, which are as follows: What parts are these? What are their relations? What does the statement that they make up a whole mean? Based on the general theory of systems, the system’s main part is its element which is the smallest and undivided in research terms. The author offers the following definition of the system: it is “a structured whole of interacting elements.” The fundamental category in the theory of systems is structure which is the beginning of stabilisation of the system. The system’s structure can be defined as follows: it is a whole of steady relations between elements which is oriented towards the system’s goal. Upon perceiving the core of the system and its structure, it is possible to speak about their cognition. Their classification (grouping by general features) is significant here. The classification of systems into real (material) and theoretical (abstract) is relevant to our case study.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22629
Updated:
2020-11-30 22:51:53
Metrics:
Views: 6
Export: